| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/2014 Rady Powiatu w Rypinie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pk.8 lit.c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz.595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211,art 212, art. 214, art. 215,art.222, art. 235-237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146), uchwala się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51.948.610 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 44.299.920 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.648.690 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 51.008.640 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.559.326 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.449.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 939.970 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.715.006 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.654.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu: a ) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 377.206 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 79.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 400.000 zł,

2) celową w wysokości - 490.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 340.000 zł,

b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 76.000 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. §9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł.

§ 10. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 9 Uchwały; dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. §13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Cegłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzialanych z budżetu w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2015r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Powiatu w Rypinie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »