| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów

z dnia 20 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 11.062.972 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1) Dochody bieżące w kwocie10.803.578 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie259.394 zł

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.069.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę 278.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.750 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.750 zł.

6) Dochody i wydatki w kwocie 11.000 zł związane z realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 11.450.598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym :

1) Wydatki bieżące w kwocie 10.803.578 zł w tym :

a) dotacje z budżetu kwota 350.942 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) wydatki na obsługę długu kwota 120.000 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 647.020 zł,

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 80.000 zł,

2) celową w kwocie 30.000 zł na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 387.626 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 671.184 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 283.558 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 387.626 zł,

2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 283.558 zł,

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących w tym także uposażenia i wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 387.626 zł,

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 283.558zł

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.

2) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, określonych w załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet - dochody na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Budżet - wydatki na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy zadań zleconych administracji rządowej na 2015 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy zadań zleconych administracji rządowej na 2015 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 roku


Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2015 rok

Budżet na 2015 rok opracowano wg przyjętych decyzji z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego. Podatki przyjęto wg stawek na podstawie przyjętych uchwał obowiązujących w 2015 r.

Plan dochodów na 2014 rok planuje się w kwocie 11.062.972 zł.

Plan dochodów Urzędu na 2015 rok planuje się w kwocie 11.008.392 zł.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie 2.739.150 zł zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z:

§ z kwoty podstawowej137.051 zł,

§ z kwoty uzupełniającej661.934 zł.

Ogółem część wyrównawcza wynosi 798.985 zł, która zmniejszyła się w stosunku do 2014 roku o kwotę 739.736 zł, co stanowi około 48,07%.

Część równoważąca wynosi 29.655 zł, która zwiększyła się w stosunku do roku 2014 o kwotę 2.319 zł, co stanowi około 8,48%.

Część oświatowa wynosi 1.910.510 zł, która zwiększyła się w stosunku do 2014 roku o kwotę 106.439 zł, co stanowi około 5,90%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.661.377 zł. W stosunku do 2014 roku zwiększył się o kwotę 112.301 zł, co stanowi około 7,25%. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wynoszą 2.070.800 zł. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą 278.100 zł, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2015 rok po stronie dochodów planuje się również:

- w dochodach i opłatach od osób prawnych i fizycznych, które stanowią pozycje dochodów własnych w budżecie wynoszą 4.258.965 zł w tym kwota 427.200 zł dotyczy opłat za odpady komunalne oraz dochody majątkowe w kwocie 259.394 zł w tym kwota 24.774 zł z dotacji (dofinansowanie z unii europejskiej zadanie pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie"), spłaty ze sprzedaż mieszkań 4.620 zł oraz z planowanej sprzedaży mienia komunalnego 230.000 zł.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2014 i plany na 2015 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach.

Dochody oświaty wynoszą 37.008 zł, są to planowane dochody z tytułu czynszu za najem lokali oraz wpływy z usług (Załącznik Nr 1 o dochodach SAPO).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2014 i plany na 2015 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach oświaty.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 17.572 zł w tym: planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 9.000 zł, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.000 zł, dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 500 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 72 zł.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2014 i plany na 2015 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2015 rok planuje się w kwocie 11.450.598 zł w tym wydatki Urzędu 5.000.053 zł i kształtuje się różnie w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 48.000 zł w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć 3.000 zł. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę 25.000 zł. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy oraz wydatki na utrzymanie placów zabaw planuje się 20.000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 202.434 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 572.335 zł w tym bieżące utrzymanie dróg gminnych - 72.335 zł. Kwotę 500.000 zł planuje się przeznaczyć na modernizację dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 16.200 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 588.526 zł w tym plan zagospodarowania przestrzennego - 20.000 zł. Kwotę 568.526 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo - Budowlanej.

Dział 720 - Informatyka - plan 48.354 zł, w tym planowane wydatki na zakup sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie programu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - 26.279 zł (wydatek inwestycyjny) oraz na zakup tablic interaktywnych do szkół - 22.075 zł jako wkład własny (wydatek inwestycyjny).

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.732.432 zł, w tym:

§ urzędy wojewódzkie plan 126.072 zł, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone 33.100 zł),

§ rady gmin - plan 70.586 zł, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,

§ urzędy gmin - plan 1.452.534 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, opłaty radiowe i telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON - 1.450.868 zł. Kwotę 1.666 zł planuje się na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22" (udział środków unijnych),

§ promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 9.000 zł z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,

§ pozostała działalność w administracji - plan 76.240 zł, w tym diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki na rzecz Zlewni Jeziora Gopło, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 102.140 zł, w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy - 45.140 zł. Kwotę 50.000 zł planuje się na remont OSP w Płowcach (wydatek inwestycyjny) oraz zakup pieca grzewczego w kwocie 7.000 zł (wydatek inwestycyjny).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 120.000 zł, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 110.000 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 410.159 zł, w tym:

§ oddziały przedszkolne - plan 49.058 zł, są to planowane dotacje do Urzędu Miasta w Radziejowie na dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radziejów),

§ przedszkola - plan 58.136 zł jest to planowana dotacja do Urzędu Miasta Radziejów na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy).

§ gimnazja - plan 91.553 zł jest to wyrównywanie szans edukacyjnych z dotacji 90.584 zł, wkład własny w kwocie 969 zł (udział środków unijnych),

§ dowożenie uczniów do szkoły - 209.412 zł, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,

§ pozostała działalność w oświacie - plan 2.000 zł są to planowane wydatki, które pozostają do dyspozycji Urzędu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 9.500 zł, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwroty zasiłków stałych (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 697.625 zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę 24.161 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora w Broniewie,

- na gospodarkę odpadami planuje się 440.230 zł, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów 35.000 zł,

- schroniska dla zwierząt 4.200 zł,

- na wydatki związane z oświetleniem dróg planuje się przeznaczyć kwotę 179.500 zł,

- na wydatki związane ze środowiskiem planuje się kwotę 11.000 zł,

- kwotę 3.534 zł przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 339.748 zł, w tym:

§ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 338.748 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic) - 55.000 zł oraz na remont świetlicy w Piołunowie 40.000 zł (wydatek inwestycyjny), dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 243.748 zł,

§ pozostała działalność w kulturze - plan 1.000 zł, są to planowane wydatki związane z kulturą.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 1.600 zł w tym 600 zł planuje się na finansowanie imprez o zasięgu lokalnym. Kwotę 1.000 zł planuje się na utrzymanie boisk sportowych.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2014 i plany na 2015 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych planuje się na kwotę 3.126.895 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 3.126.895 zł, w tym:

§ szkoły podstawowe - plan 1.715.913 zł, w tym kwotę 1.711.913 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę 4.000 zł planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.

§ oddziały przedszkolne - plan 160.560 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,

§ gimnazja - plan 1.016.734 zł w tym kwotę 1.015.234 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków na wyposażenie apteczki, toneru do kserokopiarki, dzienników, arkuszy ocen, paliwa do kosiarki, zakupu gazu, wody energii, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie, delegacje i ubezpieczenie sali komputerowej oraz kwotę 1.500 zł planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.

§ zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - plan 204.311 zł, są to pobory i pochodne do płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera,

§ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 16.703 zł,

§ pozostała działalność w oświacie - plan 12.674 zł planuje się na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 10.674 zł. oraz na wydatki dla komisji egzaminu w związku z awansem nauczycieli - 2.000 zł.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2014 i plan na 2015 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach SAPO.

Budżet wydatków Przedszkola Gminnego w Skibinie planuje się na kwotę 605.427 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 599.727 zł w tym:

- przedszkola plan 597.773 zł, są to wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Skibinie z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: usługi cateringowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, delegacje, ubezpieczenia,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w kwocie 1.954 zł dotyczy wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 5.700 zł.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2014 i plan na 2015 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 2.718.223 zł w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 15.750 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika "Trzeźwymi bądźcie".

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.702.473 zł w tym:

§ wspieranie rodziny - plan 7.500 zł jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny,

§ domy pomocy społecznej - plan 30.000 zł, jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,

§ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.025.600 zł, w tym kwota 1.906.602 zł na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 60.000 zł oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę 58.998 zł (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),

§ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 11.700 zł w tym:

- plan 3.800 zł z dotacji na zadania własne,

- plan 7.900 zł z dotacji na zadania zlecone,

§ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 54.000 zł, są to zasiłki okresowe (z dotacji jako zadania własne),

§ dodatki mieszkaniowe - plan 55.000 zł,

§ zasiłki stałe - plan 20.900 zł z dotacji na zadania własne,

§ ośrodki pomocy społecznej - plan 287.673 zł, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji 98.000 zł jako zadanie własne,

§ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 10.200 zł, w tym kwota 7.000 zł to planowane usługi opiekuńcze za opiekę na chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania, kwota 3.200 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (z dotacji jako zadania zlecone).

§ pozostała działalność - plan 199.900 zł, w tym zasiłki celowe dla podopiecznych 40.000 zł. Dożywianie 159.900 zł (w tym z dotacji 101.400 zł z przeznaczeniem na dożywianie - zadania własne).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2014 i plan na 2015 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach GOPS.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę 647.020 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 387.626 zł, który zostanie pokryty z kredytów.

Wójt Gminy dokonał autopoprawki w planie wydatków inwestycyjnych na 2015r. w załączniku Nr 5 polegającej na:

- zmniejszeniu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w sołectwie Opatowice dział 926 rozdział 92601 § 6050,

- zmniejszeniu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu motopomp dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Płowcach i Szostce dział 754 rozdział 75412 § 6230.

W związku z dofinansowaniem do zakupu motopompy dla OSP Płowce i Szostka dokonano zapisów w załączniku Nr 6 o udzielonych dotacjach dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.

W wydatkach bieżących w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej Wójt Gminy dokonał autopoprawki polegającej na przeniesieniu planu w:

- w dziale 750 rozdział 75023 z § 4350 w kwocie 8.266 zł oraz § 4370 w kwocie 9.000 zł na § 4360 w kwocie 17.266 zł,

- w dziale 754 rozdział 75412 z § 4370 na § 4360 w kwocie 540 zł,

- w dziale 801 rozdział 80101 z § 4370 w kwocie 3.000 zł oraz § 4350 w kwocie 2.000 zł na § 4360 w kwocie 5.000 zł,

w rozdziale 80110 z § 4350 w kwocie 1.000 zł oraz § 4370 w kwocie 1.500 zł na § 4360 w kwocie 2.500 zł,

- w dziale 852 rozdział 85212 z § 4350 w kwocie 700 zł oraz 4370 w kwocie 700 zł na § 4360 w kwocie 1.400 zł,

rozdział 85219 z § 4350 w kwocie 800 zł oraz § 4370 w kwocie 800 zł na § 4360 w kwocie 1.600 zł,

- w dziale 900 rozdział 90095 z § 4350 na § 4360 w kwocie 534 zł.

Po wprowadzeniu autopoprawki projekt budżetu wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych nie uległ zmianie.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »