reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Radomin

z dnia 14 sierpnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/22/14 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienioną:

Uchwałą Nr III/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r.,

Uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 24 lutego 2015r.,

Uchwałą Nr V/43/15 z dnia 24 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 27 marca 2015r.,

Uchwałą Nr VI/50/15 z dnia 23 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 31/20145 z dnia 28 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 6 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015r.

Uchwałą Nr VII/60/15 z dnia 27 maja 2015r.

Uchwałą Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 23 lipca 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 12 762 480,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 904 240,62 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 858 240,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 12 982 480,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 252 419,37 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2 730 061,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a."

3) § 3. Zaplanowany deficyt w kwocie 220 000,00 zł będzie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW.

4) § 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 7 dokonuje się zmiany:

w pkt. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) § 11 Ustala się pln przchodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załączznikiem Nr 8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr IX/76/15 z dnia 14.08.2015 r.

Rozdział 40095 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie

elektryczną, gaz i wodę, pozostała działalność - zwiększono plan w

związku z zawartą umową na "Montaż paneli fotowoltaicznych na

nieruchomościach położonych na terenie Gminy Radomin" oraz

planowaną darowizną

+

942 270,00 zł

Rozdział 75801 - Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan

dochodów w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie jst w

zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół

podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację

włączającą, w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach

podstawowych i gimnazjum, w zakresie wyposażenia gabinetów

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

+

51 000,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan dochodów

na dotacje z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na

udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

+

2 797,54 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan dochodów na dotacje z

przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jst

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

+

2 435,94 zł

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - wprowadzono plan

dochodów na dotacje z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy

asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

+

16 875,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan

dochodów o dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatku

energetycznego

+

40,53 zł

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -

wprowadzono plan dochodów na dotację z przeznaczeniem na

wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku

zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

+

6 000,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszono plan

dochodów w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW na

"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Radomin"

-

41 455,17 zł

Razem zmiany w dochodach

979 963,84 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr IX/76/15 z dnia 14.08.2015 r.

Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność -

zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki

a zwiększono zakup materiałów i wyposażeń

-

200,00 ZŁ

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków

w związku z zawartą umową na "Montaż paneli fotowoltaicznych na

nieruchomościach położonych na terenie Gminy Radomin"

+

943 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup

usług pozostałych oraz na modernizację drogi gminnej

+

13 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

zmniejszono plan wydatków na podatek od nieruchomości

-

2 916,00 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne -

zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażeń

+

100,00 zł

Rozdział 72095 - Informatyka, pozostała działalność - zwiększono

plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

360,00 zł

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin -

zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe

pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, a zwiększono

na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

21 500,00 zł

Rozdział 75095 - Administracja publiczna; pozostała działalność -

zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe

+

300,00 zł

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -

zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażeń a

zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki

na FP i ubezpieczenia społeczne

+

0,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zwiększono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażeń oraz usług pozostałych

+

650,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan

wydatków na dotacje dla OSP, zmniejszono plan wydatków na

zakupy inwestycyjne

-

8 240,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków

na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup

materiałów i wyposażenia

+

12 615,62 zł

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów i

wyposażenia a zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników i

składki na ubezpieczenia społeczne

-

2 487,69 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia

+

1 305,55 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

+

28 000,00

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - zwiększono plan wydatków

na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,

wynagrodzenia roczne, podróże służbowe krajowe a zmniejszono plan

wydatków na zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia

+

1 500,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne... - zwiększono plan

wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników

+

12 000,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan

wydatków na świadczenia społeczne i zakup materiałów i

wyposażenia

+

40,53 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan

wydatków na zakup usług pozostałych

+

700,00 zł

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -

wprowadzono plan wydatków na świadczenia społeczne

+

6 000,00 zł

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna; pozostała działalność -

zwiększono na świadczenia społeczne

+

24 500,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono

plan dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

+

10 000,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszono plan

wydatków na zakup usług pozostałych

-

44 455,17 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -

wprowadzono plan wydatków na zakup opracowania planu

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radomin

+

20 000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan

wydatków na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy lamp na

terenie Gminy Radomin

-

15 000,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków na

zakup energii

+

691,00 zł

Razem zmiany w wydatkach

+

979 963,84 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach 12 762 480,84 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach 12 982 480,84 zł

Deficyt budżetowy 220 000,00 zł

pokryty pożyczką z WFOŚiGW

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama