reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 stycznia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 , w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej "Przedsiębiorstwem",


zawartego w piśmie z dnia 26 czerwca 2015 r. (znak: OEC-ZAT-611-2-3/15) oraz ostatecznie skorygowanego pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. (znak: OEC -ZAT-611-2-17/15) i uzupełnionego pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. (znak: OEC -ZAT-611-2-18/15), o zatwierdzenie taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załączniki do niniejszej decyzji, na okres 1 roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 czerwca 2015 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła i na obrót ciepłem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko - Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

w dniu 26 czerwca 2015 r.

na rachunek: 95103015080000000550024055

Radca Prezesa Renata Wysocka

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Niepytalska - Jaskuła

Dyrektor Oddziału Energetyki Cieplnej

Pełnomocnik Zarządu

Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

2. Wojewoda Dolnośląski

3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

4. Wojewoda Lubelski

5. Wojewoda Lubuski

6. Wojewoda Łódzki

7. Wojewoda Mazowiecki

8. Wojewoda Podkarpacki

9. Wojewoda Pomorski

10. Wojewoda Śląski

11. Wojewoda Świętokrzyski

12. Wojewoda Warmińsko - Mazurski

13. Wojewoda Wielkopolski

14. Wojewoda Zachodniopomorski


Załącznik do Decyzji Nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama