| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/148/16 Rady Miasta Rypin

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Miasta Rypin lub a pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej określonej w niniejszej uchwale;

2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: DOC, DOCX, ODT, JPG/JPEG, PDF, RTF, TIF/TIFF, XML, XMLX, ODS;

3) deklaracje opatrywane są:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub

b) Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Rypin oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/236/13 z dnia z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Jarosław Sochacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/16
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/148/16
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym zapisem wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie zmienianych przepisów tracą moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa zmieniająca została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17 stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwała określa wzory deklaracji, składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale określono wzory dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dodatkowo w uchwale określono zasady składania deklaracji drogą elektroniczną, co stanowi realizację wymogu art. 6n ust, 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »