Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nr NK.II.KK.0911-49/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 20 kwietnia 2009r.

stwierdzam nieważność § 8 ust. 2 pkt 1 w części: "i umiarkowanym", § 9 ust. 7 pkt 3 w części: "w przypadku choroby dziecka trwającej dłużej niż tydzień - godziny i ich płatność ulegają zawieszeniu lub pozostają do dyspozycji dyrektora" oraz § 14 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XXVII/263/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe