Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/151/09 Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży Oddział w Jaminach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624,Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży Oddział w Jaminach, zwane dalej "prowadzącym", składa pisemny wniosek o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Prowadzący jest zobowiązany do składania aktualizacji wniosku o którym mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia ujętego we wniosku o którym mowa w § 1 przy czym:
1) dotacja przysługuje na ucznia skreślonego z listy uczniów albo wpisanego na listę w danym miesiącu. Jeżeli jest to ten sam uczeń dotacja przysługuje tylko na jednego ucznia.
2) dotacja na miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) ustalana jest na podstawie ostatniej aktualizacji wniosku złożonego przez Prowadzącego, a gdyby ich nie było na podstawie wniosku.
2. Dotacja jest przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 należnej dotacji, przelewem bankowym z konta Gminy na konto bankowe prowadzącego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Termin wykorzystania dotacji upływa z dniem 31 grudnia danego roku budżetowego.
4. Prowadzący szkołę zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 15 lutego za rok poprzedni.
§ 3. 1. Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów;
2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.
3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Sztabin.
1) Osoby dokonujące kontroli mają prawo wstępu do szkoły oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
2) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
§ 4. Dotację wstrzymuje się w przypadku:
1) stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli,
2) nie złożenia rozliczenia za rok poprzedni w terminie określonym niniejszą uchwałą.
§ 5. 1. Dotacja udzielona z budżetu Gminy w części lub w całości pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na rachunek bieżący Gminy Sztabin w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Prowadzącego pisemnego wezwania do jej zwrotu.
2. W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w terminie określonym w ust. 1, dług zostanie wyegzekwowany wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych.
3. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę w trakcie trwania roku budżetowego, zobowiązana jest ona do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środków z dotacji udzielonej z budżetu Gminy w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/238/2002 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez stowarzyszenia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady

Paweł Karp
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/151/09
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.docx

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sztabin
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/151/09
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.docx

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymywanej z budżetu Gminy Sztabin
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe