Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew-Osada o inne formy wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem pod nazwą Ośrodek Wychowania Przedszkolnego "Rosochatek".
§ 2. Nadaje się regulamin organizacyjny punktu przedszkolnego, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków pochodzą w części z Europejskiego Funduszu Społecznego i będą przekazywane do budżetu Gminy Czyżew-Osada przez instytucję pośredniczącą Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zgodnie z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu p.n. "Startuj z nami" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w części z budżetu gminy jako wkład własny.
§ 4. Punkt przedszkolny będzie funkcjonował w okresie czasu zgodnym z harmonogramem projektu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 7 października 2009r.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sienicki
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/167/09
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe