reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/675/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 22 lutego 2010r.

w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,3,4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku, zgodnie z załacznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak
Załącznik do Uchwały Nr LII/675/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 22 lutego 2010 r.
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU
§ 1. Rada Miasta ustala następujące cele Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:
1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta;
2) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta;
3) Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachorowań na wściekliznę;
4) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
5) Zwiększenie liczby adopcji zwierząt bezdomnych;
6) Prowadzenie programów edukacyjnych dla mieszkańców Miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 2. Realizacja programu dotyczącego problemu bezdomności zwierząt.
1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta będzie realizowane poprzez:
1) Przyjmowanie i utrzymywanie przez "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dojnowskiej 2, psów bezdomnych oraz dostarczonych w wyniku działań interwencyjnych, wypadków drogowych z terenu miasta Białegostoku;
2) Odławianie bezdomnych psów przez "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku oraz innych zwierząt przy współpracy ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia;
3) Prowadzenie i rozwijanie adopcji bezdomnych zwierząt oraz uruchamianie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt. Zadanie realizowane przez "Schronisko dla Zwierząt" oraz organizacje pozarządowe;
4) Prowadzenie przez "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku sterylizacji lub kastracji oraz trwałe oznakowanie psów przebywających w jednostce, oczekujących na adopcję;
5) Prowadzenie przez "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku bazy danych oznakowanych psów przebywających w miejskim schronisku oraz oznakowanych psów z terenu miasta Białegostoku i ich właścicieli (we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii przedmiotowa baza danych może zostać rozszerzona o dane dotyczące obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie);
6) Zlecanie przez "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku lecznicom weterynaryjnym usługi polegającej na trwałym oznakowaniu psów z terenu miasta Białegostoku.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez:
1) Nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Białystok (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/361/06 z dnia 05 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białegostoku);
2) Egzekwowanie wypełniania obowiązków dotyczących osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/361/06 poprzez działania podejmowane przez Straż Miejską i Policję oraz inne upoważnione do tego podmioty;
3) Współpracę z zarządcami nieruchomości w zakresie kontroli oznakowania psów przez właścicieli zwierząt zamieszkujących w ich zasobach mieszkaniowych.
3. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachorowań na wściekliznę poprzez:
1) Przeprowadzanie akcji informacyjnych przedstawiających zagrożenia wynikające z niewykonywania cyklicznych szczepień zwierząt przeciw wściekliźnie;
2) Współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wścieklizny.
4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:
1) Wykonywanie na koszt Miasta sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych trafiających do Schroniska, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;
2) Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości - sterylizacja i usypianie ślepych miotów na koszt Miasta (do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku) oraz ze środków finansowych pozyskiwanych z innych źródeł;
3) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;
4) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk i kotek, pod warunkiem dokonania zabiegu sterylizacji suk i kotek, w stosownym czasie (określonym przez lekarza weterynarii), na koszt właściciela lub Miasta dla osób które złożą stosowne zaświadczenie o niskich dochodach, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku;
5) Wyłapywanie i poddawanie zabiegowi sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów, wypuszczenie ich na wolność w miejscu ich bytowania lub przekazywanie do adopcji. Działania będą wykonywane na koszt miasta Białegostoku (do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie miasta na dany rok) przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
6) Prowadzenie działań edukacyjnych propagujących ograniczanie i kontrolę rozrodczości zwierząt domowych w tym psów i kotów oraz propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji, jako najskuteczniejszych metod ograniczania bezdomności zwierząt. Zadanie będzie realizowane przez "Schronisko dla Zwierząt" przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
5. Edukacja mieszkańców Miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:
1) Zachęcenie szkół i przedszkoli z terenu Miasta do włączania do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
2) Współpracę z działającymi na terenie miasta Białegostoku organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Miasta w ramach działalności w tego typu organizacjach;
3) Propagowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki, artykuły w gazetach oraz akcje prowadzone za pośrednictwem mediów;
4) Organizowanie prelekcji, konkursów, akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.
§ 3. Źródła finansowania realizacji programu:
1. W corocznym planie zadaniowym "Schroniska dla Zwierząt" będą uwzględniane środki finansowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.
2. W corocznym budżecie Miasta będą uchwalane środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
3. Zadania wynikające z realizacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku mogą być finansowane z innych źródeł np. ze środków uzyskanych z darowizn, zbiórek społecznych.
§ 4. Postanowienia końcowe.
1. Dla realizacji działań zmierzających do ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Miasto może udzielać organizacjom pozarządowym działającym na terenie Białegostoku, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt , pomocy w różnych formach, a w szczególności w postaci:
1) Wsparcia finansowego;
2) Współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;
3) Promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu;
4) Pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama