Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/199/09 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 opz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 660 zł:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 - 75 473 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2440 - 40 187 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 660 zł:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 75 473 zł - przebudowa ul. Sportowej w Choroszczy
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 - 39 206 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 - 981 zł
§ 2. Wprowadza sie zmiany w planie wydatków:
1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 306 300 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 - 100 000 zł - Przebudowa sieci wodociągów wiejskich w Gminie Choroszcz
dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 - 30 000 zł - termomodernizacja ośrodka zdrowia w Złotorii
dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 - 24 000 zł - odnowa wsi Pańki...
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 - 5 300 zł
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 - 120 000 zł
dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 17 000 zł
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 - 5 000 zł
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 - 5 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 306 300 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 100 000 zł - wzmocnienie powierzchni drogi powiatowej Nr 2287B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 6 100 zł - odwodnienie drogi we wsi Dzikie - projekt
dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - 5 300 zł - zakup komputera
dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 - 8 000 zł
dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - 25 000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 - 17 000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 18 000 zł - SP Kruszewo
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 - 16 000 zł
dz. 801 rozdz. 80104 § 2650 - 40 000 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 - 7 900 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 - 7 625 zł - Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi. Budowa parkingu i wiaty w Śliwnie
dz. 921 rozdz. 92114 § 2480 - 44 000 zł
dz. 926 rozdz. 92695 § 3040 - 11 375 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 245 316 zł:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 - 168 000 zł
dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 - 18 000 zł
dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 - 40 000 zł
dz. 900 rozdz.90015 § 0970 - 13 000 zł
dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 - 6 316 zł
2. Wprowadza sie zmiany w planie wydatków :
1) Zwiększa się się plan wydatków o kwotę 239 000zł:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 - 50 000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - 26 000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 - 75 000 zł
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 - 3 000 zł
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 - 20 000 zł
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 - 18 000 zł
dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 20 000 zł
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - 27 000 zł
§ 4. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dotacje podmiotowe w 2009 r. stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1 388 398 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 332 831 zł.
§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów - 29 128 848 zł
- plan wydatków - 30 818 930 zł
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 r
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Przychody i rozchody budżetu
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.DOC

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 200
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje podmiotowe
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVI/199/09
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Objaśnienia
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe