Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz granic ich obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788 , Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 80 poz. 542, Nr 181 poz. 1292, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280, Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 154 poz. 917, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 145 poz. 917, Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009 Nr 219, poz. 1705 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Obwód Szkoły Podstwowej w Rutce-Tartak obejmuje następujące miejscowości: Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kadaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie-Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Smolniki, Trzcianka, Wierzbiszki.
§ 2. Obwód Gimnazjum w Rutce-Tartak obejmuje następujące miejscowości: Baranowo, Bondziszi, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kadaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie-Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Smolniki, Trzcianka, Wierzbiszki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/126/01 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 23 marca 2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 11, poz. 1254 ).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Anuszkiewicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe