Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/198/09 Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 17.241.077 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 15.281.184 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.959.893 zł , zgodnie z zapisami § 12 uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 19.136.079 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.000.321 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.135.758 zł, zgodnie z zapisami § 13 uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w wysokości - 120.000 zł
2. Celową w wysokości - 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.895.002 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.895.002 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.323.100 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 428.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz prognozą kwoty długu i spłat zadłużenia na 2010 rok i lata następne - zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.895.002 zł;
3) spłaty rat kredytów w wysokości 295.998 zł.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 59.850 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.850 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 8.200 zł,
2) wydatki - 1.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .
3) dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela 1.
§ 13. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela 2 .
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.docx

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.docx

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.docx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.docx

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3a.docx

Prognoza kwoty długu i spłat zadłużenia na 2010 rok i lata następne
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.docx

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.docx

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr Tabela1
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
ZalacznikTabela1.docx

Szczegółowy plan dochodów
Załącznik nr Tabela2
do uchwały Nr XXI/198/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
ZalacznikTabela2.docx

Szczegółowy plan wydatków
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe