Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/192/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241/art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiekszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 19 507zł zgodnie z zapisami § 7 uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 19 507 zł zgodnie z zapisami § 8 uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków miedzy działami i paragrafami na kwotę 181 720 zł zgodnie z zapisami § 8 uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1A Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 roku, Uchwały Nr XLV/185/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5. Objaśnienia do uchwały zawarte są w załączniku Nr 2.
§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów w kwocie 27 492 357 zł;
2) plan wydatków w kwocie 30 392 357 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
4) rozchody w wysokości 1 100 000 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1 100 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 7. Określa się zmiany planu dochodów budżetowych - tabela nr 1.
Zmiany planu dochodów budżetowych gminy na 2010 rok.
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 10 000 4 060 061
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000 10 000 4 060 0961
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 - -
0920 Pozostałe odsetki - 10 000 10 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 18 007 2 364 006
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 18 007 2 364 006
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 - -
0920 Pozostałe odsetki - 1 000 1 000
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 17 007 797 688
750 Administracja publiczna 1 000 1 000 228 000
75023 Urzędy gmin 1 000 1 000 228 000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 - -
0920 Pozostałe odsetki - 1 000 1 000
801 Oświata i wychowanie 60 000 58 900 868 791
80101 Szkoły podstawowe 60 000 58 900 264 302
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 58 900 58 900
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 60 000 - 204 402
852 Pomoc społeczna - 3 600 2 504 600
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 3 600 92 600
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 3 600 92 600
Ogółem dochody 72 000 91 507 27 492 357
§ 8. Określa się zmiany planu wydatków budżetowych - tabela nr 2.
Zmiany planu wydatków budżetowych gminy na 2010 rok
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
600 Transport i łączność 20 100 20 100 8 002 288
60014 Drogi publiczne i powiatowe - 20 100 799 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7 100 7 100
4300 Zakup pozostałych usług - 13 000 42 000
60016 Drogi publiczne gminne 20 100 - 6 703 188
4270 zakup usług remontowych 20 100 - 529 900
700 Gospodarka mieszkaniowa 39 620 27 627 1 664 615
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 620 27 627 1664615
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 007 792 503
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 620 253 943
750 Administracja publiczna 2 000 2 000 2 102 164
75023 Urzędy gmin 2 000 2 000 1 803 224
4430 Rózne opłaty i składki - 2 000 29 836
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 - 8 000
801 Oświata i wychowanie 120 000 147 900 7883298
80101 Szkoły podstawowe 120 000 117 919 4946348
4270 Zakup usług remontowych - 117 919 140 393
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 - 477 367
80195 Pozostała działalność - 29 981 631 205
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 29 981 54 481
852 Pomoc społeczna - 3 600 2793304
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 3 600 120 804
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 3 600 83 126
Ogółem wydatki 181 720 201 227 30392357
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/192/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2010 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/192/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. Zakończ. Wartość kosztorysowa Plan na 2010 rok Z tego:
środki własne dotacje
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we 2010 2011 7387787,00 4862044,00 2082858,00 2779186,00
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borsukówka i części wsi Fasty 2011 2011 939150,00 235104,00 235104,00
60014 Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice- Obrubniki-Szaciły-Kulikówka od km rob. 0+ 000 do km rob. 0+714 /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 350000,00 350000,00 350000,00
60014 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 400000,00 400000,00 400000,00
60016 Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły 2005 2010 1570919,00 381284,00 209706,00 171578,00
60016 Przebudowa drogi gminnej 105452B Pogorzałki-Kozińce 2007 2010 3836654,00 2286004,00 1257302,00 1028702,00
60016 Przebudowa ulicy Rolnej w Fastach 2008 2012 3076000,00 2471000,00 1236000,00 1235000,00
60016 Przebudowa ul. Klubowej i Sadowej w Dobrzyniewie Dużym 2010 300000,00 300000,00 300000,00 -
60016 Dokumentacja projektowa dróg gminnych 2010 1500000,00 150000,00 150000,00 -
70005 Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Gniła 2010 412227,00 412227,00 158810,00 253417,00
70005 Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 2009 2012 1160967,00 634219,00 95133,00 539086,00
80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia 2005 2010 1340901,00 415645,00 83129,00 332516,00
80101 Termomodernizacja szkoły podstawowej w Obrubnikach 2010 300000,00 60720,00 60720, -
80101 Program "Radosna szkoła" plac zabaw 2010 416647,00 416647,00 212245,00 204402,00
90015 Oświetlenie uliczne 2010 50000,00 50000,00 50000,00 -
Ogółem X X 13424894,00 6881007,00 6543887,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/192/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/192/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok:
I. 1. Dokonuje sie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwote 19 507 zł. 2. Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin na 2010 rok w dz. 852- Pomoc Społeczna, rozdz. 85219 paragraf 2030 kwota 3 600 zł. 3. Zmianie uległ załącznik "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku": 1) ze względu na wzrost kosztu inwestycji i wzrost środków finansowania zadania inwestycyjnego"Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Gniła" ze względu na ubieganie się dopłatyPROW; 2) przeniesione zostały z w/w załącznika wydatki dotyczące "Kapitalnego remontu łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Duzym" z paragrafu 6050 na paragraf 4270- ze względu na ubieganie się o środki Ministerstwa Edukacji Narodowej całkowity koszt zadania 117919 zł z tego środki własne 59 019 zł, srodki z dofinansowania 58 900 zł.
II. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami na kwotę 181 720zł w celu prawidłowej realizacji budżetu - zwiekszono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe