Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 209/10 Wójta Gminy Suwałki

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) - Wójt Gminy postanawia co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, wg którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20 654 573,00 zł,
2) wykonanie dochodów wynosi 20 586 796,99 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25 645 221,00 zł,
4) wykonanie wydatków wynosi 23 524 577,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2009 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2009 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2009 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2009 roku - zgodnie z załącznikami nr 7, 8.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2009 - zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 - zgodnie z załącznikiem nr 10.
9. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za rok 2009 - zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt

Tadeusz Chołko
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2009 ROK
Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 22 grudnia 2008 roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/08 Rady Gminy Suwałki i obejmował:
1) po stronie planowanych dochodów kwotę 18 557 850,00 zł, z tego:
- dochody bieżące wynosiły 14 067 311,00 zł
- dochody majątkowe wynosiły 4 490 539,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków kwotę 24 922 646,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące wynosiły 13 169 015,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 175 863,00 zł,
- dotacje 490 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 112 000,00 zł,
b) wydatki majątkowe wynosiły 11 753 631,00 zł,
3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy w wysokości 6 364 796,00 zł ustanowiono przychody pochodzące z planowanych kredytów i pożyczek,
4) po stronie planowanych przychodów kwotę 6 659 133,00 zł,
5) po stronie planowanych rozchodów kwotę 294 337,00 zł,
6) ustalono rezerwę:
a) ogólną w wysokości 12 000,00 zł,
b) celową w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Upoważniono Wójta Gminy do: zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł oraz do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.
Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2009 roku :
Uchwały
/
Zarządzenia
Nr Uchwały
/
Zarządzenia
Data Uchwały
/
Zarządzenia
Kwoty dokonanych zmian
Plan
dochodów
Plan
wydatków
Rady Gminy XXI/222/09 23 marca
2009 r.
+1 638 878,00-19 838,00 -1 154 787,00
+1 399 679,00
Wójta Gminy 151/09 31 marca
2009 r.
- -4 205,00
+4 205,00
Rady Gminy XXII/228/09 27 kwietnia
2009 r.
+ 318 072,00
-1 360,00
-166 081,00
+482 793,00
Wójta Gminy 156/09 15 maja
2009 r.
+155 702,00 -20 622,00
+176 324,00
Rady Gminy XXIII/237/09 25 maja
2009 r.
+66 160,00 -51 647,00
+117 807,00
Wójta Gminy 159/09 28 maja
2009 r.
- -24 575,00
+24 575,00
Wójta Gminy 161/09 5 czerwca
2009 r.
+6 300,00 -6 537,00
+12 837,00
Rady Gminy XXIV/254/09 26 czerwca
2009 r.
+234 311,00
-42 000,00
-542 863,00
+ 735 174,00
Rady Gminy XXV/263/09 28 lipca
2009 r.
+55 817,00
-2 910,00
-75 539,00
+128 446,00
Wójta Gminy 174/09 14 sierpnia
2009 r.
+4 487,00 -14 337,00
+18 824,00
Rady Gminy XXVI/268/09 27 sierpnia
2009 r.
+19 377,00
-69 088,00
-395 250,00
+345 539,00
Wójta Gminy 179/09 31 sierpnia
2009 r.
+69 718,00
-69 454,00
-77 454,00
+77 718,00
Rady Gminy XXVII/275/09/09 28 września
2009 r.
+126 491,00
-111 777,00
-473 862,00
+488 576,00
Wójta Gminy 184/09 29 września
2009 r.
- -3 120,00
+3 120,00
Rady Gminy XXVIII/283/09 26 października
2009 r.
+46 280,00
-369 798,00
-696 941,00
+373 423,00
Rady Gminy XXIX/289/09 16 listopada
2009 r.
+385 930,00
-319 118,00
-248 345,00
+315 157,00
Wójta Gminy 196/09 4 grudnia
2009 r.
- -159 527,00
+159 527,00
Wójta Gminy 198/09 17 grudnia
2009 r.
+203 143,00 -109 169,00
+312 312,00
Rady Gminy XXX/300/09 29 grudnia
2009 r.
+114 000,00
-342 600,00
-307 172,00
+78 572,00
Razem + 3 444 666,00
- 1 347 943,00
- 4 532 033,00
+ 5 254 608,00
Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2009 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:
Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:
1) zaplanowane dochody gminy za 2009 rok zostały wykonane w 99,67% i wyniosły 20 586 796,99 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
2) zaplanowane wydatki gminy za 2009 rok zostały wykonane w 91,73% i wyniosły 23 524 577,36 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
3) powstał deficyt budżetowy w kwocie 2 937 780,32 zł, niższy niż wstępnie planowano na 2009 rok,
4) na wykonane przychody złożyły się:
- zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 525 000,00 zł, na zadanie pn." Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku",
- zaciągnięta transza pożyczk1 z WFOŚ i GW w Białymstoku w 2009 roku w kwocie 2 481 551,52 zł, na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie-Tartak, Gawrych Rudzie - Sobolewie", (transza z 2008 roku 377 448,48 zł, co łącznie daje kwotę pożyczki 2 859 000,00 zł),
- zaciągnięty kredyt w BOŚ w Olsztynie w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno - Osiedle, Gawrych Ruda",
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 106 648,75 zł,
- wolne środki w kwocie 671 785,11 zł,
5) w ramach wykonania rozchodów:
- spłacono ostatnią transzę pożyczki z NFOS i GW (zaciągniętej w latach 2003 - 2005) w kwocie 294 336,63 zł.
Za rok 2009 powstał deficyt budżetowy w kwocie 2 937 780,37 zł, co poskumulowaniu z nadwyżką budżetową na zasobach budżetu w kwocie 1 106 648,75 zł, stanem zadłużenia na 31.12.2009 r. w kwocie 3 884 000,00 zł, daje na dzień 31 grudnia 2009 roku wolne środki w kwocie 2 052 868,38 zł.
Na wolne środki gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku głównie ze względów formalno -proceduralnych złożyły się m.in. niewykorzystane w 100% planowane wydatki:
• środki własne, które wstępnie przesunięto na wypłaty za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie ok. 72 tys. zł, po dokonanej wypłacie w m - cu grudniu otrzymano refundację poniesionych wydatków z budżetu państwa,
• w zakresie utrzymania dróg gminnych, w tym odśnieżania pozostało około 264 tys. zł oraz w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy planowane koszty okazały się niższe o ok. 21 tys. zł,
• z zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Suwałki - Płociczno-Osiedle - bar ,,Dąbek '' w kwocie 59 tys. zł,
• z zadania "Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych stanowiących dojazd do ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Suwałki" w kwocie ok. 549 tys. zł,
• środki finansowe z rozdziałów: planowanie przestrzenne w kwocie 40 tys zł, usługi geodezyjne w kwocie 44 tys. zł i z wyceny gruntów w kwocie 30 tys. zł,
• niższe wykonanie niż planowano środków w zakresie wydatków administracyjnych urzędu gminy o około 74 tys. zł,
• ze środków na wydatki oświatowe pozostało o około 565 tys. zł, w tym z dotacji dla UM Suwałki na prowadzenie zadań oświatowych ok. 43 tys. zł,
• niewykorzystana dotacja z powodu otrzymania w m - cu grudniu 2009 r. dotacji z PFRON w kwocie ok. 41 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko wiejskie" (środki do wysokości dotacji będą wykorzystane w 2010 roku),
• środki z "Budowy oświetlenia ulicznego w m. Płociczno-Osiedle - bar ,,Dąbek'' w kwocie 62 tys. zł,
• środki na zadanie "Budowa boiska sportowego w Krzywem" w kwocie 25 tys. zł.
W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 46 463,40 zł.
Struktura dochodów gminy wykonanych za 2009 rok i ich udział % przedstawia się następująco :
Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział %
1 dochody własne 7 311 501,79 35,51
2 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 454 996,00 11,93
3 dotacje celowe na zadania własne 433 359,70 2,11
4 dotacje z funduszy celowych 123 167,30 0,59
5 dotacje celowe na zadania zlecone 2 684 324,06 13,04
6 dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych 72 724,14 0,35
7 środki zagraniczne z EKO Funduszu 3 587 900,00 17,43
8 subwencje 3 871 352,00 18,81
9 rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych 47 472,00 0,23
Ogółem dochody wykonane 20 586 796,99 100,00
Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2009 r. poza dochodami własnymi (35,51%) miały subwencje - 18,81 %, środki zagraniczne z EKO Funduszu (17,43%), następnie dotacje na zadania zlecone - 13,04% i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (11,93%).
Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie 7 311 501,79 zł) w dochodach ogółem (w kwocie 20 586 796,99 zł) przedstawia się następująco:
Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział %
1 podatek od nieruchomości 3 708 248,14 18,01
2 podatek rolny 283 057,26 1,37
3 podatek leśny 124 229,03 0,60
4 podatek od środków transportowych 164 147,00 0,80
5 opłata eksploatacyjna 1 143 330,44 5,55
6 podatek od czynności cywilnoprawnych 234 770,20 1,14
7 opłata planistyczna 105 587,83 0,51
8 dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego 138 181,35 0,67
9 dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 831 476,19 4,04
W 2009 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia :
- w podatku od nieruchomości na kwotę 17 603,80 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 186,70 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 11,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 1 510,00 zł.
W ramach środków pomocowych otrzymano w 2009 roku:
- dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. "Daj sobie szansę !" z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 46 966,33 zł oraz w kwocie 2 478,85 zł z budżetu państwa, którego beneficjentem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
- dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. "Bądź aktywny" z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 25 757,31 zł oraz w kwocie 4 545,40 zł z budżetu państwa, środki przeznaczono na program pn. "Bądź aktywny ", którego beneficjntem był Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak,.
W ramach środków na inwestycje w 2009 roku pozyskano:
- środki zagraniczne z EKO Funduszu w ramach dotacji na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie Tartak, Gawrych Rudzie - Sobolewie" w kwocie 3 587 900,00 zł,
- kwotę 60 000,00 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trzciane, Korkliny, Kropiwne Stare,
- kwotę 4 008,00 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś oraz dla OSP Potasznia kwotę 4 041,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
- kwotę 225 000,00 zł na budowę dróg gminnych ze źródeł pozabudżetowych.
Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 11 do zarządzenia.
Wysoka Rado !
Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2009 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2009 ROK
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik4.doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik5.doc

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2009 ROKU
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik6.doc

ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2009 ROKU
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik7.doc

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU
Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik8.doc

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI INNYM PODMIOTOM W 2009 ROKU
Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik9.doc

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2009 ROK
Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik10.doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 209/10
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zalacznik11.doc

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2009 ROK
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe