reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/263/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Wasilków lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Wasilków lub jej jednostkom organizacyjnym, organy lub osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

2. Przez "należność" należy rozumieć sumę należności:

1)głównej,

2)odsetek od należności głównej,

3)koszty postępowania sądowego i inne.

3. Przez ulgi należy rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty.

§ 2. 1. Do udzielania ulg w spłacie należności w zakresie umarzania należności uprawniony jest Burmistrz.

2. Rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności uprawniony jest:

a) Burmistrz w odniesieniu do należności Urzędu Miejskiego,

b) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce.

§ 3. 1. Uchwała ma zastosowanie do udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych przysługujących następującym jednostkom organizacyjnym gminy Wasilków:

1)gminnym jednostkom budżetowym w części dotyczącej dochodów budżetu gminy, a w przypadku gdy jednostka dysponuje rachunkiem dochodów własnych również dochodów własnych,

2)gminnemu zakładowi budżetowemu.

2. Podmioty wskazane w ust.1 są w rozumieniu niniejszej uchwały "wierzycielami", w imieniu których działa osoba wymieniona w § 2 uchwały.

§ 4. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie, jednostronne oświadczenie woli - "oświadczenia wierzyciela").

§ 5. 1. Postanawia się o stosowaniu ulg z urzędu w przypadku wystapienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastapić, gdy okoliczności uzasadniajace umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

3. Na wniosek dłużnika należności mogą być umorzone w części, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela).

§ 6. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela) może nastąpić odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty płatności należności w całości lub w części.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesiecy.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto wierzycieli.

§ 7. Do udzielania ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Ulga może być udzielona na wniosek dłużnika.

§ 8. Uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały:

- Uchwałę Nr XLI/240/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Wasilków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama