Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/188/10 Rady Gminy Białowieża

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271; z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142,146; Nr 106 poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 638.379,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 643.230,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 618.379,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 623.230,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Przyjmuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej na 2010r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Przyjmuje się zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Przyjmuje się zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne (majątkowe) w 2010 r. zgodnie z wykazem zadan inwestycyjnych i srodków na ich realizację w 2010 r. stanowiącym Załącznik Nr 4a.

§ 8. Przyjmuje się zmiany limitów zobowiazań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 351.499,00 zł, w tym na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze srodków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie 151.599,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu - w kwocie 2.331.396,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiazań z tytułu zaciagnietych pożyczek i kredytów - w kwocie 212.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań określonych w § 8 Uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 8.815.738,00zł w tym majątkowe 1.310.451,00 zł.

2) Wydatki ogółem 11.247.511,00 zł w tym majątkowe 3.605.473,00 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.431.773,00 zł są:

a) kredyt lub pożyczka długoterminowa w kwocie 2.331.396,00 zł.

b) wolne środki z 2009 r w kwocie 100.377,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Gwaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/188/10
Rady Gminy Białowieża
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/188/10
Rady Gminy Białowieża
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/188/10
Rady Gminy Białowieża
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/188/10
Rady Gminy Białowieża
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik4.doc

Liminty wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXVIII/188/10
Rady Gminy Białowieża
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik4a.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe