Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 55/10 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w wydatkach budżetowych zadań zleconych i na podstawie porozumień:

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuję zmian w dochodach budżetowych zadań zleconych i na podstawie porozumień

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 14 890 826 zł.

- po stronie wydatków - 19 666 287 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 27 października 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2010 rok

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

852

Pomoc społeczna

16 391,00

85216

Zasiłki stałe

5 542,00

3110

Świadczenia społeczne

5 542,00

85295

Pozostała działalność

10 849,00

3110

Świadczenia społeczne

10 849,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 319,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

38 319,00

3240

Stypendia dla uczniów

38 319,00


Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 965,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 965,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 265,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

100

4410

Podróże służbowe krajowe

200
Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 27 października 2010 r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2010 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

852

Pomoc społeczna

16 391,00

85216

Zasiłki stałe

5 542,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 542,00

85295

Pozostała działalność

10 849,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 849,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 319,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

38 319,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

38 319,00


Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 965,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 965,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 965,00
Burmistrz


inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe