Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 269/10 Wójta Gminy Czyże

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr XXVI/123/09 Rady Gminy Czyże zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 280 578 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 6 313 024 zł w tym:

a) bieżące - 5 183 164 zł

b) majątkowe - 1 129 860 zł

2) Plan wydatków - 7 285 849 zł w tym:

a) bieżące - 5 069 462 zł

b) majątkowe - 2 216 387 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 972 825 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 736 183 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 236 642 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 269/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 października 2010 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Tabela Nr 1 Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po
zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 122 325,00

188 778,00

1 311 103,00

01095

Pozostała działalność

198 010,00

188 778,00

386 788,00

zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

190 910,00

188 778,00

379 688,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 097,00

22 785,00

37 882,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

22 785,00

22 785,00

zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

22 785,00

22 785,00

852

Pomoc społeczna

554 100,00

62 112,00

616 212,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

410 000,00

61 072,00

471 072,00

zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

408 000,00

61 072,00

469 072,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

26 000,00

- 2 000,00

24 000,00

własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

26 000,00

- 2 000,00

24 000,00

85216

Zasiłki stałe

39 000,00

3 040,00

42 040,00

własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

39 000,00

3 040,00

42 040,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 737,00

6 903,00

16 640,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

9 737,00

6 903,00

16 640,00

własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 737,00

6 903,00

16 640,00

Razem:

6 032 446,00

280 578,00

6 313 024,00

Objaśnienia:

- dział 010 na podstawie pisma Nr FB.IIAK.3011-297/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 października zwiększa się plan dochodów o 188 778 zł na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- dział 751 zwiększa się plan dochodów o 22 785 zł na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-2-7-27/10 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2010 roku dotyczącego dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,

- dział 852 na podstawie pism Nr FB.II.MC.3011-282/2010, FB.II.MC.3011-250/2010, FB.II.MC.3011-277/2010 oraz FB.II.BŁ.3011-320/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85212 o 61072 zł, w rozdziale 85216 o 3 040 zł oraz zmniejsza się o 2 000 zł w rozdziale 85214.

- dział 854 na podstawie pisma Nr FB.II.BŁ.3011-290/2010 i Fb.II.MS.3011-293/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji o 5 024 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o 1 879 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010 roku

Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatków

Dział

Roz
dział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po
zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 758 630,00

188 778,00

1 947 408,00

01095

Pozostała działalność

191 230,00

188 778,00

380 008,00

zlecone

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

4 000,00

zlecone

4300

Zakup usług pozostałych

1 743,00

1 701,00

3 444,00

zlecone

4430

Różne opłaty i składki

187 167,00

185 077,00

372 244,00

750

Administracja publiczna

880 518,00

0,00

880 518,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

56 000,00

0,00

56 000,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

900,00

600,00

1 500,00

własne

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

- 600,00

0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 097,00

22 785,00

37 882,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

22 785,00

22 785,00

zlecone

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

13 820,00

13 820,00

zlecone

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

506,00

506,00

zlecone

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

41,00

41,00

zlecone

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 352,00

3 352,00

zlecone

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 580,00

2 580,00

zlecone

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

520,00

520,00

zlecone

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

600,00

600,00

zlecone

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

60,00

60,00

zlecone

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

1 306,00

1 306,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

83 786,00

0,00

83 786,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

83 786,00

0,00

83 786,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 685,00

1 000,00

19 685,00

własne

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 736 383,00

0,00

1 736 383,00

80101

Szkoły podstawowe

1 231 399,00

- 295,00

1 231 104,00

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

135 934,00

- 334,00

135 600,00

własne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

334,00

334,00

własne

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 930,00

- 295,00

1 635,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

121 578,00

90,00

121 668,00

własne

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

90,00

90,00

80110

Gimnazja

207 222,00

120,00

207 342,00

własne

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

120,00

170,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

82 184,00

85,00

82 269,00

własne

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

85,00

85,00

852

Pomoc społeczna

618 100,00

62 112,00

680 212,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

408 000,00

61 072,00

469 072,00

zlecone

3110

Świadczenia społeczne

391 907,00

59 294,00

451 201,00

zlecone

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 577,00

1 134,00

8 711,00

zlecone

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 035,00

171,00

5 206,00

zlecone

4120

Składki na Fundusz Pracy

186,00

28,00

214,00

zlecone

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

100,00

1 100,00

zlecone

4300

Zakup usług pozostałych

1 295,00

345,00

1 640,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

33 000,00

- 2 000,00

31 000,00

własne

3110

Świadczenia społeczne

33 000,00

- 2 000,00

31 000,00

85216

Zasiłki stałe

39 000,00

3 040,00

42 040,00

własne

3110

Świadczenia społeczne

39 000,00

3 040,00

42 040,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

73 349,00

6 903,00

80 252,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

11 737,00

6 903,00

18 640,00

własne

3240

Stypendia dla uczniów

9 886,00

5 024,00

14 910,00

własne

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 851,00

1 879,00

3 730,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

593 490,00

0,00

593 490,00

90002

Gospodarka odpadami

205 910,00

0,00

205 910,00

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

168 265,00

- 165 265,00

3 000,00

porozum

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

125 542,00

125 542,00

porozum

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

39 723,00

39 723,00

Razem:

7 005 271,00

280 578,00

7 285 849,00

Objaśnienia:

W związku z otrzymanymi dotacjami zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 010 o kwotę 188 778 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r.

- dziale 751 o 22 785 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,

- dział 852 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 61 072 zł, na zasiłki stałe 3 040 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o 2 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 854 zwiększa się plan wydatków o 1 879 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010 roku oraz 5 024 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto w działach 750, 754, 801 i 900 dokonano przesunięć planu wydatków na paragrafach w ramach działu dostosowując do faktycznych potrzeb ( w dziale 900 w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn." Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe