Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/306/10 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241 i 2010 Nr 28 poz.146 i Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultacji w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz, U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami wymienionymi w tytule uchwały.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust.1, w sprawie poddanej konsultacji.

3. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów miasta Grajewo.

4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

5. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miasta Grajewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające w obszarze właściwości administracyjnej miasta Grajewo rada działalności pożytku publicznego (jeżeli zostanie powołana) lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mające wpisaną w działalności statutowej dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Miasta w formie zarządzenia.

2. Na podstawie zarządzenia Burmistrza w terminie co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem konsultacji zamieszcza się informację o przeprowadzeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na stronie internetowej miasta www.grajewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

3. Zamieszczenie informacji w podanych wyżej środkach przekazu nie wyklucza innych trybów informowania organizacji o konsultacjach.

4. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji albo datę spotkania konsultacyjnego,

3) formę oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji,

4) adres strony internetowej, na której umieszczono projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego i nazwę komórki organizacyjnej Urzędu w siedzibie której jest on dostępny do wglądu,

5) wzór formularza zgłaszania opinii, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

6) adres poczty elektronicznej na który będą wpływały opinie w sprawie projektu uchwały,

§ 5. Konsultacje mogą mieć w szczególności formę:

1) spotkań z przedstawicielami rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych działających na obszarze miasta Grajewo. W takim przypadku spotkanie na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem zwołuje Burmistrz Miasta. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.

a) obradom konsultacji przewodniczy Burmistrz bądź osoba /osoby przez niego upoważnione,

b) ustalenia podjęte podczas spotkania muszą być ujęte w sporządzonym protokole,

c) protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji,

d) kopię protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni podmiotom biorącym udział w spotkaniu,

e) biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na piśmie uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

2) pisemnych, w wersji elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem formularza elektronicznego zgłaszania opinii zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta,

3) internetowego forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Grajewo,

4) badań ankietowych i sondażowych w formie papierowej, telefonicznej, elektronicznej i bezpośredniej.

§ 6. Wyboru formy konsultacji w zależności od przedmiotu konsultacji dokonuje Burmistrz Miasta.

§ 7. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy działające na terenie Miasta Grajewo nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

§ 8. W przypadku konsultacji z radą pożytku publicznego (jeżeli zostanie powołana) Burmistrz przesyła radzie projekt aktu prawa miejscowego. Termin wyrażenia opinii przez radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Nie przedstawienie opinii w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 9. Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta wyniki wraz ze stosownym projektem uchwały.

§ 10. Odpowiedź zwrotna w przedmiocie rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez radę działalności pożytku publicznego bądź organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy będzie udzielana w formie pisemnej pod warunkiem że formularz, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 5, będzie kompletnie wypełniony i podpisany.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 12. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Załącznik do Uchwały Nr LII/306/10
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.odt

Formularz konsultacji projektu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe