Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 206/XXXIV/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów w kwocie 690.153 zł., w tym: dochody bieżące 356.854 zł. dochody majątkowe 333.299 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) zwiększeniu planu wydatków w kwocie 690.153 zł., w tym: wydatki bieżące 356.854 zł. wydatki majątkowe 333.299 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 28.868 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) po dokonanych zmianach: shy; plan dochodów ogółem wynosi: 14.072.638 zł. shy; plan wydatków ogółem wynosi: 20.064.638 zł. shy; deficyt budżetowy ogółem wynosi: 5.992.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wojciech Wojno
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 206/XXXIV/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

uchwała 9 listopada 2010
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 206/XXXIV/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

uchwała 9 listopada 2010
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 206/XXXIV/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

uchwała 9 listopada 2010
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 206/XXXIV/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

uchwała 9 listopada 2010
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe