reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szepietowo dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) oraz art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Nr 144, poz. 1043, z 2006 r. Nr 208, poz. 1532, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/117/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szepietowo dla niepublicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 234, poz. 2411) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§4.

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje w wysokości:

1) 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;

2) dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Szepietowo;

3) dla dzieci w wieku 2,5 - 3 lat 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, po uwzględnieniu kryterium społecznej sytuacji rodziny i dziecka. Przez kryterium takie rozumie się:

a) sytuacja materialna rodziny - gdy dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej,

b) niepełnosprawność rodziców - jeśli wobec ojca lub matki dziecka orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

c) rodzice samotnie wychowujący dziecko,

d) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

2. Dla dzieci o których mowa w ust. 1 pkt. 3 osoba prowadząca przedszkole niepubliczne sporządza odrębne zestawienie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Zestawienie to przekazuje się wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji na dany rok oraz wraz z informacją o liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu

3. Dotacji udziela się na wydatki bieżące przedszkola.

4. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki obejmujące następujące kategorie:

1) wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;

2) zakupy towarów i usług;

3) koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją ich statutowych zadań szkół.

5. Dotacją objęte są dzieci, o których mowa w § 4 ust. 1 będące mieszkańcami gminy (zameldowanymi na jej terenie).

6. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem gminy Szepietowo, gmina której mieszkańcem jest to dziecko pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Szepietowo, w wysokości przypadającej na jedno dziecko, obliczoną wg zasad określonych w § 4 ust. 1

7. Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu przez Gminę Szepietowo na dziecko nie będące jej mieszkańcem, odbywa się pomiędzy zainteresowanymi gminami na podstawie porozumienia".

§ 2. W uchwale, o której mowa w §1 dodaje się załącznik nr 4, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola niepublicznego na podstawie art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty.

1. Pełna nazwa przedszkola .................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole ............................................................................................

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Data urodzenia

Kryterium przyjęcia dziecka, które ukończyło 2,5 roku do przedszkola

1.

2.

3

Nazwisko i imię osoby prowadzącej przedszkole ..................................................................

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama