reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SR/3/2011 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 stycznia 2011r.

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy

zawarte w Suwałkach pomiędzy:

Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Suwalskiego, w osobach: Szczepana Ołdakowskiego - Starosty Suwalskiego, Witolda Kowalewskiego - Wicestarosty Suwalskiego, przy kontrasygnacie: Elżbiety Olejnik - Skarbnika Powiatu; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem prowadzącym"

a Miastem Suwałki reprezentowanym przez: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie: Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem dotującym"

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a także na podstawie uchwały nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy zwaną dalej "uchwałą", zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, zwany w dalszej części treści porozumienia "Urzędem Pracy", jako jednostka organizacyjna Powiatu prowadzącego obejmuje swoim obszarem działania i realizuje zadania publiczne Powiatu dotującego z zakresu polityki rynku pracy.

2. Powiat dotujący powierza, a Powiat prowadzący Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przyjmuje do realizacji Uchwałę nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

3. W ramach realizacji porozumienia poszukujący pracy bezrobotni, zameldowani w Suwałkach otrzymywać będą od Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach jednorazowe bilety komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego otrzymali od ww. Urzędu skierowanie.

§ 2. 1. Powiat dotujący przekaże Powiatowi prowadzącemu dotację celową w wysokości 1.130.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych), w tym:

1) 1.128.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) na wydatki bieżące Urzędu Pracy w 2011 roku

2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na sfinansowanie bezrobotnym zameldowanym w Suwałkach i poszukującym pracy, jednorazowych biletów komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 188.000,00 zł w terminie do dnia 25 lutego 2011 r.

2) pozostałe 10 rat w terminie do 17-go każdego miesiąca w wysokości 94.000,00 zł

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 25 lutego 2011 r.

2) druga rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 15 czerwca 2011 r.

4. Wykorzystanie dotacji celowej nastąpi do 31 grudnia 2011 r.

§ 3. 1. Rozliczenia przekazanej dotacji celowej dokona Dyrektor Urzędu Pracy do 15 stycznia 2012 r.

2. Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Nr 78 1240 5211 1111 0000 4931 8258 w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie sporządzono w 5 egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
POWIAT PROWADZĄCY
POWIAT DOTUJĄCY

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama