Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 163/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 lipca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szczuczyn lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej "należnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części w przypadku, gdy:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego;

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;

5) za umorzeniem należności przemawia ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastapić jedynie na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach również na wniosek wierzyciela.

3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym popartym dowodami, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest:

1) Burmistrz Szczuczyna w przypadku należności dotyczących Gminy lub jej jednostek podległych, jeżeli wartość należności nie przekracza 6 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie;

2) kierownik jednostki podległej, jeżeli należność nie przekracza 3 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt. 1.

3) Burmistrz Szczuczyna, po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Szczuczynie, jeżeli kwota przekroczy sumę określoną w pkt. 1.

2. Przez wartość należności rozumie się należność główną bez odsetek i innych należności ubocznych.

3. Organ właściwy w myśl wyżej wymienionych zapisów do umarzania należności, uprawniony jest do umarzania odsetek i innych należności ubocznych bez względu na ich wartość.

4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4. 1. Burmistrz Szczuczyna lub kierownik jednostki podległej działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać treminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od pierwotnej daty wymagalności zobowiązania.

§ 5. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje w drodze umowy z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 2 ust. 1 pkt 2 gdzie umorzenie następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli uprawnionego organu.

§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami).

§ 7. Traci moc uchwała Nr 55/XII/07 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy, jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 266, poz. 2863).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Szymanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe