reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Wyszki

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie utworzenia Sołectwa Niewino Kamieńskie i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Niewino Stare

Na podstawie art. 5, art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/275/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 października 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 73, poz. 1464, z 2003 r. Nr 54, poz. 1141, z 2004 r. Nr 169, poz. 2238, z 2005 r. Nr 117, poz. 1422, z 2006 r. Nr 244, poz. 2399, z 2007 r. Nr 175, poz. 1796 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców wsi Niewino Kamieńskie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Niewino Stare i Niewino Kamieńskie, postanawia się wydzielić wieś Niewino Kamieńskie z Sołectwa Niewino Stare i utworzyć odrębne sołectwo Niewino Kamieńskie.

§ 2. Granice sołectwa stanowi obszar administracyjny wsi Niewino Kamieńskie.

§ 3. Organizację i zasady działania Sołectwa Niewino Kamieńskie określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. W Statucie Sołectwa Niewino Stare stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/106/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 września 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niewino Stare (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 2002 i z 2009 r. Nr 116, poz. 1285) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§.2. Granice sołectwa obejmują obszar administracyjny wsi Niewino Stare.".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

STATUT SOŁECTWA NIEWINO KAMIEŃSKIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa Niewino Kamieńskie stanowią jego mieszkańcy.

§ 2. Granice sołectwa obejmują obszar administracyjny wsi Niewino Kamieńskie.

§ 3. Sołectwo Niewino Kamieńskie jest jednostką pomocniczą Gminy Wyszki i działa na podstawie:

1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.),

2) Statutu Gminy Wyszki,

3) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
ORGANY SOŁECTWA

§ 4. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys,

3) Rada Sołecka.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

§ 6. 1. Kadencja organów Sołectwa powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady Gminy.

2. Kadencja organów Sołectwa kończy się z momentem wyboru nowych organów.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy Wyszki nie później niż w ciągu 6 miesięcy po wyborach do Rady. Termin odbycia Zebrania Wiejskiego, na którym nastąpi wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej ustala Wójt Gminy Wyszki.

Rozdział 3.
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 7. Do Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego w sołectwie należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa;

2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej;

3) uchwalanie preliminarza rocznego planu finansowego sołectwa w ramach budżetu gminnego oraz dysponowania przychodami sołectwa pochodzącymi z wpływów określonych w Statucie, jak też przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji na cele sołeckie;

4) uchwalenie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

5) rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;

6) ustalenie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy na każdy rok budżetowy i przedłożenie ich Wójtowi Gminy;

7) wyrażenie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

a) planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;

b) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa;

c) spraw przekazanych przez Radę Gminy, jej komisje i Wójta do zaopiniowania;

8) wnioskowanie w sprawach:

a) dostosowania godzin pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb ludności;

b) zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;

9) realizacji zadań sołectwa poprzez:

a) inicjowanie czynów społecznych;

b) przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki sołectwa;

c) organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony przeciwpożarowej;

d) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

10) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości sołectwa.

§ 8. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania.

§ 9. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie sołectwa i zaproszeni goście.

2. Do głosowania uprawnieni są stali mieszkańcy sołectwa, którzy do dnia Zebrania Wiejskiego ukończyli 18 lat.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w razie potrzeb.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania,

3) na wniosek Rady Sołeckiej,

4) na wniosek Rady Gminy,

5) na wniosek Wójta.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek winno odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. W razie niewywiązania się Sołtysa z obowiązku zwołania Zebrania Wiejskiego, Zebranie zwołuje Wójt.

§ 11. Termin, miejsce i porządek Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeśli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni zgodnie z § 11.

2. Zebranie Wiejskie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do głosowania.

3. W razie braku określonego w ust. 2 quorum, następne Zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu Zebrania. Zebranie to jest ważne bez względu na ilość obecnych osób.

4. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest zdolne do przeprowadzenia wyborów jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do głosowania.

5. W razie braku quorum określonego w ust. 4 następne Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania przy obecności, co najmniej 5% uprawnionych do głosowania.

§ 13. 1. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przedstawia projekt porządku obrad, który przyjmuje Zebranie Wiejskie.

2. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie jest protokołowane przez osobę wybraną przez Zebranie. Protokół podpisywany jest przez osobę, która sporządziła protokół oraz przez Przewodniczącego Zebrania. Protokół znajduje się do publicznego wglądu u Sołtysa.

2. Obsługę administracyjną Zebrania Wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zapewnia Urząd Gminy Wyszki. Protokół podpisuje pracownik Urzędu prowadzący obsługę Zebrania i Przewodniczący Zebrania. Protokół znajduje się do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wyszki.

§ 15. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że Statut lub ustawy przewidują głosowanie tajne.

3. Zebranie Wiejskie może postanowić zwykłą większością głosów o przeprowadzeniu tajnego lub imiennego głosowania w każdej sprawie.

§ 16. Zebranie Wiejskie może w razie potrzeby powołać komisje problemowe określając ich zakres działania i skład osobowy.

Rozdział 4.
SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 17. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Sołtys, Rada Sołecka oraz grupa co najmniej 20 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 18. 1. Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Sołtys otrzymuje zawiadomienie dotyczące obrad Rady Gminy na takich samych warunkach jak radni.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 19. 1. Sołtys występuje w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji we wszystkich sprawach, które dotyczą społecznych i prawnych interesów sołectwa.

2. Sołtys wykonuje powierzone mu przepisami prawa zadania z zakresu administracji publicznej.

3. Sołtys sporządza sprawozdania z działalności sołectwa.

4. Sołtys czuwa nad prawidłową realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego.

§ 20. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa, ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

2. Rada Sołecka liczy 3-5 członków.

3. Przewodniczacym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.

§ 21. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

2) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektu pracy Rady Sołeckiej,

3) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

§ 22. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie powinien być złożony na Zebraniu Wiejskim przez co najmniej 10% uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, na następnym Zebraniu zwołanym w terminie 7 dni.

Rozdział 5.
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA

§ 23. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys na wniosek Wójta Gminy Wyszki.

2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego do wyboru organów sołectwa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 24. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 25. 1. Wybory do organów sołectwa przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie, co najmniej 3 osób ustalonym przez Zebranie Wiejskie wybrane spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania i członkowie Komisji.

§ 26. 1. Głosowanie do organów sołectwa przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, które opatrzone są pieczątkami Urzędu Gminy Wyszki.

2. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna, wpisując nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

§ 27. 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kilku kandydatów, gdy liczba tycyh kandydatów jest większa, niż liczba miejsc do obsadzenia, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów na zasadach określonych w Statucie.

3. Nieważne są głosy oddane na kartach całkowicie przedartych oraz innych niż określone w § 26.

§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa albo wszystkich członków Rady Sołeckiej - Rada Gminy zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające odbywają się zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie.

3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim, które zwołuje Sołtys, informując o tym Wójta Gminy Wyszki.

Rozdział 6.
GOSPODARKA SOŁECTWA

§ 29. 1. Rada Gminy w drodze uchwały budżetowej może ustalić wysokość środków, jaką dysponować będzie sołectwo w danym roku budżetowym.

2. Środki z użytkowania mienia, dobrowolnych wpłat, darowizn zwiększają pulę środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa.

§ 30. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedstawienia wniosków i propozycji do projektu budżetu Wójtowi Gminy Wyszki w terminie do 15 września na każdy kolejny rok budżetowy.

2. Sołtys po uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej może wystąpić z wnioskiem o zmianę w preliminarzu do Wójta Gminy Wyszki.

§ 31. Kontrolę nad działalnością finansową sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

Rozdział 7.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 32. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy wykonuje nadzór nad działalnością sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej poprzez:

1) badanie sprawozdań sołectwa z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej;

2) dokonywanie lustracji sołectwa, co najmniej jeden raz w kadencji.

3. Wójt Gminy prowadzi kontrolę sołectwa poprzez:

1) czuwanie, by mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie;

2) zapoznanie się z informacjami i dokumentami, które na żądanie Wójta przedkłada sołectwo w wyznaczonym terminie i zakresie;

3) uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Gminy w posiedzeniach organów sołectwa.

Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33. 1. Statut Sołectwa Niewino Kamieńskie uchwala Rada Gminy Wyszki w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Zmian w Statucie Sołectwa dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. 1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

2. Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa i w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wyszki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama