Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 1 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 146 ) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 40.493 zł Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 27.922 zł Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.493 zł Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 35.644 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)

4. W Uchwale Budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 i 5 ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały)

1) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 13.273.114 zł plan wydatków ogółem wynosi - 14.864.304 zł

2) Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 1.591.190 zł stanowią: kredyty długoterminowe w kwocie 773.890 zł pożyczka w kwocie 105.000 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 712.300 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 1 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 1 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 1 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 1 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.xls

załacznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 1 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.xls

załącznik Nr 5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe