Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.
§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów budżetowych 9.932.312 zł,
- plan wydatków budżetowych 10.102.983 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Kuźnica
inż. Jan Kwiatkowski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29/11
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 29/11
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
UZASADNIENIE
- otrzymano dotację z PUW pismo Nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27 czerwca 2011 roku na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 7.137 zł.
- dokonano zmiany między paragrafami oraz zmniejszono rezerwę ogólną w związku z uzupełnieniem bieżących braków w planie wydatków - 7.600 zł.
- dokonano zmiany między rozdziałami w celu zabezpieczenia 20 % wkładu własnego przy realizacji zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne - 18.200 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe