| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustanawia się formę ochrony przyrody - użytek ekologiczny ekosystem bagienny położony na działce nr 3/1, obręb Szablak, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łomża.

2.Obszar użytku ekologicznego, położenie i szczególne cele ochrony określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W stosunku do użytku ekologicznego ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3)uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5)likwidowania, zasypywania i przekształcania starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych;

6)wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.

§ 3. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawować będzie Burmistrz Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik do Uchwały Nr VII/33/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Opis obszaru i położenia użytku ekologicznego oraz szczególne cele ochrony

Województwo

PODLASKIE

Gmina

NOWOGRÓD

Nr działki

3/1

Miejscowość

Szablak

Właściciel

Skarb Państwa

Zarządca

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŁOMŻA

Nadleśnictwo

ŁOMŻA

Oddział/pododz.

3 b

Powierzchnia obiektu

2,51 ha

Cel powołania

Zachowanie w naturalnym stanie starorzecza Narwi z roślinnością wodną i bagienną

Położenie

Hydrografia, rzeźba terenu:
Starorzecze Narwi odizolowane od koryta rzeki, częściowo wypełnione wodą.

Szata roślinna:
Część środkową z otwartą wodą pokrywa gęsto zespół osoki aloesowatej Stratiotetum aloidis , miejscami z niewielkimi płatami rzęs Lemno - Spirodeletum . Nieco dalej od środka starorzecza, w miejscach stale podtopionych występuje zespół manny mielec Glycerietum maximae oraz niewielkie kępy pałki szerokolistnej Typha latifolia . Obrzeża starorzecza zajmują zespoły mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae , turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i trzcinnika lancetowatego Peucedano - Calamagrostietum canescentis.
Stan w dniu 16.07.2002r.

Fauna:
Na obrzeżach starorzecza ślady żerowania bobrów.

Stan zachowania, zagrożenia, sposób ochrony:
Roślinność naturalna o znacznej wartości przyrodniczej. Należy chronić starorzecze przed odwodnieniem.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »