Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 31/11 Wójta Gminy Białowieża

z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020 Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 ) oraz § 11 Uchwały Nr III/12/11 Rady Gminy Białowieza z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy na 2011r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.235,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiekszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.235 ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przesunięc między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 29.412,00 zł zgodnie z Załacznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 10.910.371,00 zł w tym majątkowe 4.497.980,00 zł.

2. Wydatki ogółem: 13.911.033,00 zł w tym majątkowe 7.679.433,00 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.000.662,00 zł są:

a) kredyt, pozyczka długoterminowa w kwocie 2.902.470,00 zł

b) wolne środki z 2010r. w kwocie : 98.192,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Albert Waldemar Litwinowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/11
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/11
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYDATKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe