Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy Łomża

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne o kwotę - 49 000 zł, w tym:

1. Dział 756 rozdział 75616 § 0500 - 46 000 zł /podatek od czynności cywilno prawnych/.

2. Dział 756 rozdział 75616 § 0330 - 3 000 zł /podatek leśny/.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne o kwotę - 49 000 zł, w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - 27 662 zł.

2. Dział 600 rozdział 60016 § 4300 - 17 548 zł /bieżące utrzymanie dróg/.

3. Dział 921 rozdział 92109 § 4210 - 3 790 zł /zakup rolet i parapetów do świetlicy w Nowych Kupiskach/.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy działami, zadania własne:

1. Zmniejszenia:

1) Dział 921 rozdział 92195 § 6059 - 4 603 zł /zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wymianę dachów na budynkach użyteczności publicznej finansowanych w ramach programu "Odnowa i Rozwój Wsi"/.

2. Zwiększenia:

1) Dział 754 rozdział 75412 § 6050 - 4 603 zł /remont budynku garażu w miejscowości Puchały/

§ 4. Załącznik Nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok do uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23 723 689,90 zł, w tym bieżące - 21 986 328,90 zł

2. Wydatki ogółem - 28 275 283,90 zł, w tym bieżące - 21 904 557,90 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol


Załącznik

do uchwały Nr X/49/11

Rady Gminy Łomża

z dnia 29 września 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. zakoń.

Wartość kosztor. zadania

Dotych.Ponies. wydat. /do koń.ub.roku

Środki wynikające z planów na 2010 r.

Środki własne budżetowe

Śr.z wł.Fund.Celow.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regionalny Program Operacyjny Wojew. Podlaskiego

Kred. i pożyczki

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

1

Rolnictwo i leśnictwo - 010

30 000

30 000

0

0

0

0

Budowa sieci wodociągowej i komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

2011

30 000

30 000

2

Transport i łączność - 600

3 600 000

3 600 000

0

0

0

0

Wykup gruntów pod drogi: Stare Kupiski ul. Krótka, Leśna i Łąkowa i Gać -

2011

3 500 000

3 500 000

Puchały. Rozpoczęcie robót na drodze Gać - Puchały i Konarzyce ul. Owocowa.

Kontynuacja inwestycji drogowych:Wygoda - Stare Modzele Boguszyce, Konarzyce ul. Łąkowa Modzele, Podgórze ul.Leśna i Polna, Milewo - Kołaki, Wygoda ul. Leśna, Spokojna, Sosnowa i Kolejowa, Giełczyn ul. Lipowa, Stara Łomża p/sz ul. Wiejska, Stare Kupiski ul. Wiśniowa, Brzozowa, Świerkowa i Janowska, odwodnienie ul.Słonecznej, Leśnej w Starej Łomży p/sz. i Ogrodowej w Starych Kupiskach. Wzmocnienie konstrukcji ul. Kręta Stare Kupiski, umocnienie poboczy na drodze Siemień Rowy - Siemień Nadrzeczny i przez Zosin

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na przebudowę drogi Stara Łomża n/rz Pniewo.

2011

100 000

100 000

3

Administracja publiczna - 750

140 000

140 000

Zakup sprzętu komputerowego i rozbudowa serwera

2011

10 000

10 000

Docieplenie budynku Urzędu Gminy

2011

130 000

130 000

4

Bezpieczeństwo Publiczne-754

24 603

24 603

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Konarzyce

20 000

20 000

Remont budynku garażu OSP w Puchałach

4 603

4 603

5

Oświata i wychowanie - 801

998 261

470 110

0

528 151

0

0

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Kupiskach

2011

384 913

148 286

236 627

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wygodzie

2011

288 348

111 824

176 524

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej dla Gimnazjum

2011

42 800

42 800

Przebudowa oczyszczalni przy Sz.P. w Pniewie z biologicznej na biologiczno-mechaniczną

2011

47 200

47 200

Termomodernizacja części budynku Gimnazjum

235 000

120 000

115 000

6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900

571 866

571 866

Opracowanie dokumentacji i budowa linii energetycznych w miejscowościach Stare Kupiski, Wygoda ul. Leśna i ul. Kolejowa

2011

100 000

100 000

Dotacja dla Urzędu Miasta na budowę "Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin"

2011

471 866

471 866

7

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921

1 005 996

396 787

0

609 209

0

0

Budowa świetlicy w Giełczynie

2011

779 769

302 775

476 994

Wymiana pokryć dachowych na budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach: Boguszyce, Puchały, Nowe Kupiski

2011

140 874

57 234

83 640

Remont świetlicy w miejscowości Czaplice

41 771

17 999

23 772

Remont świetlicy w miejscowości Nowe Kupiski

43 582

18 779

24 803

Ogółem

6 370 726

5 233 366

0

1 137 360

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe