Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr. 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.1323; z 2010r. Nr 106, poz. 675,, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 225, poz. 1466, Nr 159, poz. 945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną na terenie gminy Drohiczyn, obręb Ostrożany na odcinku granica gminy Drohiczyn (kierunek Koski Duże) - do drogi powiatowej nr 2101B.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe