Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 128/11 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 października 2011r.

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr157, poz. 1240

z późn. zm.) i § 11 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27stycznia 2011 r. w sprawieuchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2011 - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 381 603 zł, w tym: dochody bieżące - 381 603 zł, dochody majątkowe - 0, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 381 603 zł, w tym: wydatki bieżące - 381 603 zł, wydatki majątkowe - 0, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 53 551 849 zł, w tym: dochody bieżące - 50 726 227 zł, dochody majątkowe - 2 825 622 zł,

2) plan wydatków wynosi ogółem 56 627 849 zł, w tym: wydatki bieżące - 49 740 380 zł, wydatki majątkowe - 6 887 469 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 października 2011 r.

WYDATKI - zmniejszenia WYDATKI - zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

6050

14 000

zadanie własne

600

60016

6050

14 000

zadanie własne

750

75095

4170

1 000

zadanie własne

750

75075

4170

2 300

zadanie własne

4210

1 300

zadanie własne

zadanie własne

758

75818

4810

5 000

zadanie własne

801

80148

4260

5 000

zadanie własne

801

80104

4300

1 475

zadanie własne

801

80104

4170

1 475

zadanie własne

852

85214

3110

63 000

zadanie własne

852

85213

4130

5 000

zadanie własne

zadanie własne

85216

3110

58 000

zadanie własne

852

85295

3110

22 700

zadanie własne

852

85295

4210

22 700

zadanie własne

926

92601

4270

2 936

zadanie własne

926

92601

4110

377

zadanie własne

4120

59

zadanie własne

4210

2 000

zadanie własne

4300

500

zadanie własne

Razem

111 411

Razem

111 411

W tym:

zmniejszenia:

wydatki bieżące - 97 411 zł, wydatki majątkowe - 14 000 zł.

zadania zlecone - 0 zł, zadania własne - 111 411 zł.

zwiększenia:

wydatki bieżące - 97 411 zł, wydatki majątkowe - 14 000 zł.

zadania zlecone - 0 zł, zadania własne - 111 411 zł.

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W planie finansowym wydatków urzędu miasta dokonuje się następujących przesunięć:

1) kwotę 14 000 zł zabezpieczoną w rozdz. 60016 w § 6050 przesuwa się z zadań inwestycyjnych: "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej" - zadanie wykonane i odebrane do użytku, pozostaje niewykorzystana kwota 5 000 zł i "Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy 03KD na os. Jana Pawła II" - zadanie wykonane i odebrane do użytku, pozostaje niewykorzystana kwota 9 000 zł, na zadanie "Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)" w celu podpisania umowy z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy sieci dystrybucyjnej w związku z ustaleniami dokumentacji projektowej na kwotę 14 000 zł,

2) kwotę 2 300 zł przesuwa się z rozdz. 75095 § 4170 - 1 000 zł i § 4210 - 1 300 zł do rozdz. 75075 § 4170 i przeznacza się na promocję Miasta Grajewo przez zawodnika biorącego udział podczas zawodów sportowych - Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin w Tokio w Japonii.

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5 000 zł, rozdz. 75818 § 4810 na energię do stołówki ZSM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80148 § 4260.

3. W planie finansowym PM Nr 4 w Grajewie dokonuje się przesunięcia kwoty 1 475 zł

w rozdz. 80104 z § 4300 do § 4170 na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie schodów wejściowych do budynku przedszkola.

4. W planie wydatków MOPS w Grajewie dokonuje się następujących przesunięć:

1) środki w kwocie 63 000 zł przesuwa się z rozdz. 85214 § 3110 do rozdz. 85213 § 4130 - 5 000 zł i rozdz. 85216 § 3110 - 58 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 20% udziału własnego miasta na wypłatę zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych (80% - dotacja celowa z budżetu państwa) zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) ) środki w kwocie 22 700 zł przesuwa się z rozdz. 85295 § 3110 do rozdz. 85295 § 4210 w związku z omyłkowym zakwalifikowaniem kwoty 22 700 zł przyznanej na doposażenie stołówek - Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5. W planie finansowym MOSiR w Grajewie dokonuje się przesunięcia kwoty 2 936 zł w rozdz. 92601 (stadion) z § 4270 do § 4110 - 377 zł (boisko Orlik), § 4120 - 59 zł (boisko Orlik) na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy sprzątaczki zatrudnionej na umowę zlecenie, § 4210 - 2 000 zł (stadion) i § 4300 - 500 zł (stadion) na zakup paliwa i wapna hydratyzowanego oraz na wywóz śmieci.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 października 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

2010

4 891

Zadanie zlecone

852

85212

2010

119 000

Zadanie zlecone

85219

2030

22 210

Zadanie własne

85295

2010

10 500

Zadanie zlecone

85295

2030

16 110

Zadanie własne

854

85415

2030

208 892

Zadanie własne

Razem

381 603

W tym:

dochody bieżące - 381 603 zł, dochody majątkowe - 0 zł.

zadania zlecone - 134 391 zł, zadania własne - 247 212 zł.

Objaśnienia zmian w budżecie :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.10.2011 r. - pismo Nr FB.II.3111.354.2011.AK zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 4 891 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.10.2011 r. - pismo Nr FB.II.3111.342.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 119 000 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2011 r. - pismo Nr FB.II.3111.28.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 22 210 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.10.2011 r. - pismo Nr FB.II.3111.344.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 10 500 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2011 r. - pismo Nr FB.II.3111.309.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 16 110 zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2011 r. - pismo Nr FB-II.3111.334.2011.BB zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 20 854 zł.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.347.2011.BB z 7.10.2011 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 188 038 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 października 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

4210

96

Zadanie zlecone

4430

4 795

Zadanie zlecone

852

85212

3110

108 652

Zadanie zlecone

4010

9 624

Zadanie zlecone

4110

664

Zadanie zlecone

4120

60

Zadanie zlecone

85219

4010

20 552

Zadanie własne

4110

1 658

Zadanie własne

85295

3110

10 500

Zadanie zlecone

85295

4210

16 110

Zadanie własne

854

85415

3240

188 038

Zadanie własne

85415

3260

20 854

Zadanie własne

Razem

381 603

W tym:

wydatki bieżące - 381 603 zł, wydatki majątkowe - 0 zł.

zadania zlecone - 134 391 zł, zadania własne - 247 212 zł.

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 4430 - 4 795 zł i § 4210 - 96 zł o środki pochodzące z rezerwy celowej związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych naszego miasta oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.

2. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 3110 - 108 652 zł, § 4010 - 9 624 zł, § 4110 - 664 zł, § 4120 - 60 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 4010 - 20 552 zł i § 4110 - 1 658 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

4. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 10 500 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

5. Zwiększa się plan wydatków MOPS w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 4210 o kwotę 16 110 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 188 038 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3260 o kwotę 20 854 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe