Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Krypno

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszrze Gminy Krypno w 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1457) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011 r. ( M. P. Nr 95, poz. 969 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego a dnia 19 października 2011 r. ( M. P. Nr 95, poz. 969 ) do kwoty 60,00 zł za 1q - przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Krypno w 2012 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe