reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217 poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146,Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.479.386 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.444.386 zł,

- majątkowe w wysokości 35.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.508.007 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.336.667 zł,

- majątkowe w wysokości 1.171.340 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,

2) na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie
z Załącznikiem nr 3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 28.621 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 28.621 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.019.543 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 990.922 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 28.621 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 990.922zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.800 zł i wydatki w kwocie 5.800 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.124.699 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 6.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 7.000 zł

§ 10. Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 28.621 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 990.922zł;

2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie polegającym na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama