Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr I SA/Bk 365/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 23 listopada 2011r.

Tekst pierwotny

I SA/Bk 365/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński

Sędziowie: sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.)

Protokolant Beata Rusiecka

po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 09 listopada 2011 r.

sprawy ze skargi Sebastiana Zaręby - Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie

na uchwałę Rady Gminy w Szepietowie

z dnia 09 września 2008 r., nr XVII/117/08

w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli

1. stwierdza nieważność § 4 ust. 1 pkt. 3 zaskarżonej uchwały,

2. stwierdza, że w zakresie, o którym mowa w pkt 1 sentencji wyroku zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,

3. zasądza od Gminy Szepietowo na rzecz skarżącego Sebastiana Zaręby kwotę 557 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

/podpisy: Sławomir Presnarowicz, Wojciech Stachurski, Jacek Pruszyński/

Wyrok z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 365/11 jest prawomocny od dnia 10 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe