Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/100/12 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 273, poz. 2703,Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych na finansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, i funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Zasady udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja na jednego słuchacza w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek nauki, przysługuje w wysokości 50 % ustalonych w budżecie powiatu grajewskiego wydatków bieżących ponoszonychw szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego słuchacza, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poinformuje Zarząd Powiatu Grajewskiego o planowanej liczbie słuchaczy oraz przedłoży wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. W przypadku braku na terenie powiatu grajewskiego szkoły publicznej danego typui rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotacja, o której mowa w § 2, przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczą.

§ 4. 1. Wysokość dotacji w budżecie powiatu na dany rok budżetowy ustala się w oparciuo planowaną liczbę słuchaczy, zgłoszoną w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.

2. Wysokość dotacji należnej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na dany miesiąc ustala się na podstawie iloczynu liczby słuchaczy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, i stawki miesięcznej na jednego słuchacza.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach. Przekazanie dotacji na dany miesiąc w kwocie ustalonej według zasad wskazanych w ust. 2 następuje w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Korekta kwoty przyznanej dotacji na dany rok budżetowy, wynikająca ze zmiany danych stanowiących podstawę jej ustalenia, następuje w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

Zasady rozliczania dotacji

§ 5. 1. Organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu Grajewskiego - w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej części dotacji - rozliczenie otrzymanej miesięcznej części dotacji, zwane dalej "rozliczeniem".

2. Rozliczenie powinno zawierać:

1) rzeczywistą liczbę słuchaczy w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, wraz z wykazem tych słuchaczy,

2) wykaz poniesionych wydatków w ramach realizacji przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej zadań w zakresie dydaktycznym i wychowawczym,

3) aktualną liczbę słuchaczy według stanu na dzień 15. miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Rozliczenie przedkładane w styczniu roku, na który została przyznana dotacja, będące podstawą do przekazania dotacji na ten miesiąc zgodnie z § 4 ust. 2, powinno zawierać tylko informację w zakresie aktualnej liczby słuchaczy według stanu na dzień 15 stycznia.

4. Rozliczenie przedkładane w styczniu roku, następującego po roku, na który została przyznana dotacja, będące rozliczeniem dotacji za miesiąc grudzień, powinno zawierać tylko informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1-4 sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Rozliczenie dotacji za dany rok budżetowy następuje w terminie do 25 stycznia następnego roku budżetowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W przypadku stwierdzenia niedopłaty, różnica zostanie przekazana w następnej transzy dotacji.

8. Dotacja nie podlega przekazaniu w przypadkach:

1) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, niniejszej uchwały, przy czym przekazanie dotacji nastąpi po dostarczeniu wymaganych dokumentów,

2) wykreślenia szkoły niepublicznej z ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Grajewskiego,

3) cofnięcia szkole uprawnień szkoły publicznej,

4) stwierdzenia uchybień w trybie art. 7 ust. 3 oraz art. 83 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

5) zaprzestania działalności przez szkołę niepubliczną.

Tryb i zakres kontroli

§ 6. 1. Zarząd Powiatu Grajewskiego lub osoba przez niego upoważniona, zwani dalej "kontrolującym" ma prawo kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

2. Kontrolujący może dokonywać kontroli w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zwanej dalej "kontrolowanym" w zakresie:

1) zweryfikowania prawidłowości wykorzystania dotacji,

2) zweryfikowania poprawności danych przyjętych do ustalenia dotacji należnej na każdego słuchacza szkoły.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 7. 1. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające:

1) numer upoważnienia,

2) imię i nazwisko kontrolującego,

3) nazwę i adres kontrolowanego,

4) temat kontroli,

5) termin ważności upoważnienia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie dotowanej szkoły niepublicznej, w dniach i godzinach obowiązujących w tej szkole.

3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) zapewnia samodzielne pomieszczenie,

2) przedkłada, na żądanie kontrolującego, dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy służbowej,

3) umożliwia zabezpieczenie materiałów dowodowych,

4) terminowo udziela kontrolującemu, ustnie i na piśmie, wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli,

5) egzekwuje od swoich pracowników wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt. 2-4.

4. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub innych uzasadnionych okolicznościach możliwe jest prowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.

§ 8. 1. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym planem kontroli, opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan. Plan kontroli powinien zawierać co najmniej:

1) określenie podmiotu kontrolowanego,

2) określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,

3) termin planowanej kontroli,

4) wskazanie kontrolującego.

2. Kontrolujący, przed rozpoczęciem kontroli, winien zgłosić kontrolę kontrolowanemu oraz organowi prowadzącemu kontrolowanego, podając okres i termin kontroli.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący powinien okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

4. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Protokół kontroli stanowi podstawę wszelkich czynności pokontrolnych oraz służy jako dowód w ewentualnym postępowaniu dyscyplinarnym i sądowym, w związku z tym:

1) ustalenia muszą być poparte dokumentami, potwierdzającymi ujawnione nieprawidłowości wraz z powołaniem się na obowiązujące przepisy, które zostały naruszone,

2) protokół nie może zawierać subiektywnych ocen kontrolującego oraz zagadnień, wymagających wyjaśnienia, których zbadanie jest możliwe w jednostce kontrolowanej,

3) sformułowania, zawarte w protokole, a zwłaszcza dotyczące ujawnionych uchybień i nieprawidłowości, winny być ujęte w sposób zwięzły, konkretny i jednoznaczny.

6. Treść poszczególnych części protokołu należy uzgodnić z osobami, odpowiedzialnymi za określone odcinki pracy. Jeżeli osoba odpowiedzialna nie zgadza się z opisem poszczególnych faktów, przedstawionym w protokole, kontrolujący obowiązany jest zbadać zasadność tych zastrzeżeń oraz - w przypadku ich potwierdzenia - wnieść odpowiednie poprawki do treści opracowanego protokołu.

7. Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządza się przynajmniej w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla kontrolującego i kontrolowanego.

8. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

9. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokołu kontroli:

1) protokół kontroli podpisuje kontrolujący, zamieszczając w protokole zapis o odmowie podpisania oraz dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy,

2) odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody we wszczęciu postępowania pokontrolnego.

10. W przypadku podpisania protokołu kontroli z zastrzeżeniem, kontrolowany składa Zarządowi Powiatu Grajewskiego szczegółowe ich wyjaśnienie na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

11. Kontrolowany ma prawo, w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania protokołu z kontroli, do:

1) zgłoszenia Zarządowi Powiatu pisemnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia kontroli,

2) przedłożenia Zarządowi Powiatu pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń kontroli.

12. Nie złożenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, określonym w ust. 11, uznaje się za akceptację ustaleń i wniosków.

§ 9. 1. Po podpisaniu protokołu kontroli, kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierający ocenę kontrolowanej działalności, w tym osób odpowiedzialnych za tę działalność, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Projekt wystąpienia pokontrolnego kontrolujący przedkłada Zarządowi Powiatu Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli wraz z adnotacją o nie złożeniu wyjaśnień przez kontrolowanego, a w przypadku ich złożenia - z ewentualnymi uwagami do tych wyjaśnień.

3. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu. Podpisane wystąpienie pokontrolne kontrolujący niezwłocznie przedstawia kontrolowanemu.

4. Jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości wskazują na konieczność podjęcia działań przez właściwe organy powiatu, w szczególności wydanie lub zmiany obowiązujących przepisów wewnętrznych, kontrolujący opracowuje wniosek pokontrolny, kierowany do Zarządu Powiatu, wskazujący na potrzebę podjęcia precyzyjnie określonych działań.

§ 10. W terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego, kontrolowany obowiązany jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości i poinformować o sposobie ich usunięcia Zarząd Powiatu Grajewskiego.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XV/78/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 315, poz. 4175).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

………………………………… …………………………

(pieczęć wnioskodawcy) (miejscowość i data)

Wniosek
o udzielenie dotacji na rok ………

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ……………………………

1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………

2. Informacje o szkole:

1) nazwa szkoły …………………………………………………………………………….........

2) zawód: …………………………………………………………………………………...........

3) adres: …………………………………………………………………………………….........

4) telefon, fax, e-mail: ……………………………………………………………………...........

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

………………………………………………………………………………………………

4. Numer i data aktu nadającego uprawnienia szkoły publicznej:

………………………………………………………………………………………………

5. REGON szkoły: ……………………………………………………………………………

6. Nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację:

………………………………………………………………………………………………

7. Planowana ilość słuchaczy:

Planowana liczba słuchaczy w okresie od 01.01.20.... r. - 31.08.20....r.

Planowana liczba słuchaczy w okresie od 01.09.20.... r. - 31.12.20....r.

(podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Rozliczenie miesięczne dotacji

………………………………… …………………………

(pieczęć wnioskodawcy) (miejscowość i data)

Rozliczenie miesięczne dotacji
otrzymanej w miesiącu ………. w roku …..….. oraz
informacja o liczbie słuchaczy w miesiącu ………………….. r.

1. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………

2. Dotacja otrzymana w miesiącu ……….…………………r. - …………………..………

3. Liczba słuchaczy w miesiącu objętym rozliczeniem - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania: ……… słuchaczy, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Zawód

4. Wykaz poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań w zakresie dydaktycznymi wychowawczym, sfinansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem.

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

1

Wynagrodzenia nauczycieli

2

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4

Zakupy materiałów i wyposażenia

5

Zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych

6

Pozostałe wydatki (wynajem pomieszczeń, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz)

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji:

5. Kwota dotacji niewykorzystanej (poz. 2 - suma z poz. 4): ………………………………..

6. Oświadczenie osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

7. Aktualna liczba słuchaczy według stanu na dzień 15. miesiąca, następującego po miesiącu, za który przedstawiono rozliczenie: ……………………… - ……………

(nazwa miesiąca) (liczba osób)

.................…………………………………

(podpis osoby/osób reprezentujących organ prowadzący)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Rozliczenie roczne dotacji

………………………………… …………………………

(pieczęć wnioskodawcy) (miejscowość i data)

Rozliczenie roczne dotacji otrzymanej w roku …..…..

1. Nazwa i adres szkoły .................................…………..................................................

2. Nazwa i adres podmiotu, będącego organem prowadzącym szkoły: .................................………… ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..........................................................................................

3. Dotacja otrzymana w okresie od 01.01.20…….r. do 31.12.20………r. - …………………

4. Wykaz poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań w zakresie dydaktycznym i wychowawczym, sfinansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem.

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

1

Wynagrodzenia nauczycieli

2

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4

Zakupy materiałów i wyposażenia

5

Zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych

6

Pozostałe wydatki (wynajem pomieszczeń, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz)

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji:

5. Kwota dotacji niewykorzystanej (poz. 3 - suma z poz. 4): ………………………………..

6. Oświadczenie osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

(podpis osoby/osóbreprezentujących organ prowadzący)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Protokół kontroli

..............................dnia ......................... r.

(miejscowość)

...........................................................

(nazwa i adres podmiotu kontrolującego)

...........................................................

(stanowisko służbowe kontrolującego)

...........................................................

(imię i nazwisko kontrolowanego)

...........................................................

(stanowisko służbowe kontrolowanego)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w ..........................................................................................................

(nazwa jednostki kontrolowanej)

w okresie od ... ..................................... do .........................................

(data rozpoczęcia kontroli) (data zakończenia kontroli)

Przedmiot kontroli ...............................................................................................

W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń .........................................................

........................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................... .............................

(Kontrolowany) (Kontrolujący)

Kontrolowany ma prawo w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania protokołu z kontroli do:

a) Zgłoszenia Zarządowi Powiatu Grajewskiego pisemnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia kontroli,

b) Przedłożenia Zarządowi Powiatu Grajewskiego pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń kontroli wraz z ewentualnym zawnioskowaniem o zwołanie narady pokontrolnej.

Nie złożenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 7 uznaje się za akceptację ustaleń i wniosków.

Protokół niniejszy sporządzono w ............. egzemplarzach.

Załączniki:

1. ....................................................,

2. ....................................................,

3. ....................................................,

4. .....................................................


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/100/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wystąpienie pokontrolne

.......................................................... ..............................dnia ..................... r.

(nazwa jednostki kontrolującej) (miejscowość)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podmiot kontrolowany: .......................................................................................

Przedmiot kontroli: .......................................................................................

................................................................................................................................

Termin kontroli: .......................................................................................

Ocena działalności kontrolowanej szkoły: ...................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Wnioski:

1. ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Osoby odpowiedzialne za realizację wniosków pokontrolnych:

Wniosek 1 - .....................................................................................................................,

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej)

Wniosek 2 - .....................................................................................................................,

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej)

Wniosek 3 - ......................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej)

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Wniosek 1 - do ........................................,

Wniosek 2 - do ........................................,

Wniosek 3 - do .........................................

............................................................

(podpis Przewodniczącego Zarządu)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe