Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Jaświły

z dnia 14 grudnia 2012r.

o określeniu górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z 2003r. Nr 137, poz. 1302, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172, z 2008r. Nr 157, poz. 976, z 2009r. Nr 118, poz. 989, z 2010r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654Nr 122, poz. 696) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości - 30zł za 1 m3,

§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów w następujących wysokościach:

1) 30zł za pojemnik SM110 o objętości 110 litrów;

2) 30 zł za pojemnik MGB 120 o objętości 120 litrów;

3) 50zł za pojemnik MBG 240 o objętości 240 litrów;

4) 80zł za pojemnik P.1.1.C o objętości 1100 litrów;

5) 80zł za pojemnik MGB1100 o objętości 1100 litrów;

2. Jeżeli odpady są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości:

1) 8zł za pojemnik (lub worek) o objętości 30 litrów,

2) 18zł za pojemnik o objetości 110 litrów;

3) 38zł za pojemnik MBG 240 o objętości 240 litrów;

4) 62zł zł za pojemnik P.1.1.C o objętości 1100litrów;

5) 62zł za pojemnik MGB1100 o objętości 1100litrów.

§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i § 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe