Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/199/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Michałowo Nr V/53/07 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 94, poz. 782), zmieniona uchwałą Nr XXXII/291/09 z dnia 22 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 217 poz. 2459) i uchwałą Nr IV/25/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 16 poz. 235).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z wyjątkiem: § 13, § 14, § 16, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/199/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowo.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Michałowa lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Michałowa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3) nieruchomości - należy przez to rozumieć zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

4) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

5) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

6) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

7) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowo, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

8) selektywnym zbieraniu - należy przez to rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;

9) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć wyznaczone przez Gminę Michałowo miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

10) pojemnikach - należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 3 i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura,

2) tworzywa sztuczne i metale,

3) odpady opakowaniowe ze szkła,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) odpady zielone z pielęgnacji ogródków i parków,

6) przeterminowane leki

7) chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlano - remontowe,

12) zużyte opony.

4. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie nieruchomości służących do użytku publicznego w czystości i porządku poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzenia ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

3. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki i worki na odpady o pojemności od 80 l do 1100 l;

2) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 000 l do 10 000 l;

3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 80 l;

4) kosze uliczne na odpady o pojemności od 10 do 80 l;

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlano - remontowe;

6) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

7) pojemniki na zużyte baterie.

§ 8. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) zielony - z przeznaczeniem na szkło,

2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,

3) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny być ustawiane w tak zwanych gniazdach znajdujących się na terenie lub bezpośrednim sąsiedztwie każdego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gniazdo powinno składać się z pojemników o pojemności co najmniej 1100 l, po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się przeźroczyste, bądź zgodne z kolorystyką określoną w § 8 ust. 1 worki z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 80 l, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki określone w § 8. Na pojemnikach powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady komunalne.

5. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego o kolorystyce określonej w§ 8 ust. 1 przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

6. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 9. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1) 30 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 80 litrów;

2) 60 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 80 litrów.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

1) właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości co najmniej w jeden pojemnik o minimalnej pojemności 80 l;

2) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:

a) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - 3 l na każdego ucznia, studenta, dziecka i pracownika,

b) dla lokali i punktów handlowych - 15 litrów na każdego pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal lub punkt handlowy,

c) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 15 litrów na każdego pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal lub punkt handlowy,

e) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie - 10 l na jedno miejsce noclegowe,

f) dla domów opieki społecznej i hospicja - co najmniej 15 litrów na jedno łóżko,

g) dla cmentarzy - 5 l na każde miejsce pochówku.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 9 ust. 1i 2.

§ 10. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak nie może przekraczać 800 m. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym zabrania się w szczególności:

1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów budowlanych;

2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 12. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie rzadziej niż:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) co 2 tygodnie z terenu miasta Michałowo,

b) jeden raz w miesiącu z pozostałego terenu gminy Michałowo,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie;

3) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

4) dla domków letniskowych - co najmniej jeden raz w miesiącu;

5) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu;

6) z cmentarzy - co najmniej jeden raz w miesiącu lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady.

§ 13. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 i 3 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 5 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą 8 razy w roku, raz w miesiącu według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo.

3. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 10 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą 2 razy w roku według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo.

§ 14. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady wymienione w § 3 ust. 3 pkt 5 i 10 należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiające ich sprawny odbiór przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. Odpady budowlano - remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera sie w kontenerach przeznaczonych do gromadzenie tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej.

§ 16. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 13, § 14 i § 15 mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów poprzez przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 udostępnione są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 18. 1. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik na odpady komunale o pojemności minimum 240 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne - 1 szalet powinien przypadać na nie więcej niż 200 uczestników.

2. Przenośne toalety publiczne powinny być utrzymane czysto, dezynfekowane, opróżniane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.

3. Organizator obowiązany jest do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu imprezy oraz terenów przyległych, które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 21. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

4. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

6. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości tabliczki informacyjnej o posiadaniu psa.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odór,

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 23. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 24. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie gminy lub jej części.

§ 25. W przypadku wzrostu populacji gryzoni na określonym obszarze, Burmistrz Michałowa podejmuje decyzję o nakazie przeprowadzenia deratyzacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe