Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/189/12 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyszki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane (niesegregowane),

2) makulatura,

3) tworzywa sztuczne,

4) tekstylia,

5) szkło,

6) metale,

7) opakowania wielomateriałowe,

8) odpady zielone,

9) odpady wielkogabarytowe,

10) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) zużyte opony,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) przeterminowane leki i chemikalia,

14) zużyte bateria i akumulatory,

15) popiół i żużel z palenisk domowych.

§ 3. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyszki określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.

§ 4. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - raz na miesiąc,

b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - raz na miesiąc,

c) odpady ulegające biodegradacji - cztery razy w roku ( kwiecień, maj, wrzesień, listopad ),

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - raz w roku.

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - 2 razy w tygodniu,

b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- plastik, metal, odpady wielomateriałowe - raz w tygodniu,

- papier - raz na 4 tygodnie,

- szkło - raz na 2 tygodnie,

c) odpady ulegające biodegradacji - 2 razy w miesiącu w okresach wegetacyjnych (kwiecień - listopad); dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru w styczniu i lutym,

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - raz w roku.

2. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane ) oraz odpady komunalne obejmujące papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła, opakowania wielomateriałowe, ubrania i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady podlegające biodegradacji odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Zakładzie Usług Komunalnych w Wyszkach oraz w szkołach na terenie gminy Wyszki.

§ 6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach.

§ 7. Chemikalia należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do punktów zbiórki zorganizowanych przez Gminę Wyszki.

§ 8. 1. Komunalne odpady budowlane powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odbiór odpadów komunalnych określonych w ust. 1 prowadzony będzie odpłatnie przez wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Wyszki wyłonionego w przetargu oraz przez innych uprawnionych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Wójt Gminy Wyszki podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, terminy ich otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tych punktach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe