Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/13 Starosty Bielskiego

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie § 36 ust. 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przyjętego uchwałą Nr VI/41/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r. oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887,
z 2012 r. poz. 579, poz. 1544, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w 2013 r. na kwotę 2.860,44 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt 44/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe