Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/102/13 Rady Gminy Przytuły

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 14 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł miesięcznie na jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.

§ 4. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także wspólwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/91/12 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Korytkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe