Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/162/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, określa się:

1) ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

§ 3. Ustala się, iż odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) co najmniej jeden raz w miesiącu - zmieszane odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.); odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe lub bez podziału; opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale oddzielnie lub łącznie;

2) na bieżąco w godzinach i dniach pracy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie.

3) w ramach organizowanych zbiórek według odrębnie ustalonego harmonogramu co najmniej 1 raz w roku - meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 4. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi co najmniej 1 dzień w tygodniu przez 6 godzin.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne określone w § 3 pkt 2 zebrane w sposób selektywny.

3. Odpady budowlano-remontowe będą przyjmowane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 1 m3na rok od gospodarstwa domowego.

4. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

5. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVI/133/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeództwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe