Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Stwierdza się utratę mocy obowiązującej uchwały Nr LVII/678/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 176, poz. 1638).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/468/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - należy przez to rozumieć miejsca, do których właściciele nieruchomości położonych na terenie Białegostoku samodzielnie dostarczają nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny;

3) "gniazdach "- należy przez to rozumieć ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tworzone w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych, w szczególności takich jak place, targowiska, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe i skupiska zabudowy;

4) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe;

5) metalach - należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe z metalu i inne odpady metalowe;

6) mobilnych punktach zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz odpadów zielonych przez specjalistyczne pojazdy, w sposób cykliczny bezpośrednio od właścicieli nieruchomości;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) nieruchomościach "mieszanych" - należy przez to rozumieć nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

9) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne;

10) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

11) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

12) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w pojemnikach na pozostałe odpady komunalne;

13) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

14) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

15) opakowaniach wielomateriałowych - należy przez to rozumieć opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych (np. laminaty z udziałem papieru, tworzyw sztucznych i aluminium, tzw. Tetra Paki);

16) papierze - należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe z papieru i tektury i inne odpady z papieru i tektury, w tym makulaturę;

17) podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Białegostoku;

18) pojemnikach - należy przez to rozumieć pojemniki, kontenery, opakowania typu big bag przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe;

19) RIPOK - należy przez to rozumieć regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

20) selektywnej zbiórce odpadów - należy przez to rozumieć gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, workach; zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie;

21) stacji zlewnej - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia;

22) szkle - należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe ze szkła i inne odpady ze szkła;

23) terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - należy przez to rozumieć grunty wyłączone z produkcji w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

24) terenach przeznaczonych do użytku publicznego - należy przez to rozumieć miejsca publiczne służące do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji i edukacji;

25) tworzywach sztucznych - należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i inne odpady z tworzyw sztucznych;

26) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

27) WPGO - należy przez to rozumieć obowiązujący Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego;

28) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

29) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

30) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe.

Dział II.

Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§ 3. Na terenie nieruchomości utrzymuje się czystość i porządek poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła i odpadów zielonych;

2) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

4) przestrzeganie wymagań dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

Rozdział 2
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

§ 4. 1. Określa się rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) odpady zielone.

2. Ustala się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) "u źródła" - bezpośrednio na terenie nieruchomości;

2) w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda";

3) przez mobilne punkty zbiórki odpadów komunalnych;

4) w Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Bezpośrednio na terenie nieruchomości będą zbierane zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zbierane odpady komunalne typu:

1) szkło opakowaniowe;

2) odpady zielone;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

4. W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda" zbierane będą następujące frakcje: odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulatura oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe. Lokalizacja "gniazd" zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbierane będą frakcje odpadów wymienione w §4 ust. 2 pkt. 1 - 14. Lokalizacja Punktów oraz szczegółowy zakres świadczonych usług zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 3
Wymagania w zakresie uprzątania zanieczyszczeń

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości poprzez posypywanie materiałami szorstkimi;

2) obowiązek, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

3) piasek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania;

4) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

Rozdział 4
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie o nawierzchni szczelnej pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód lub ziemi;

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod warunkiem braku negatywnego oddziaływania na środowisko i uciążliwości dla otoczenia, z zastrzeżeniem pkt 3, a powstające odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego przeznaczonych;

3) zabrania się napraw blacharsko-lakierniczych oraz wymiany oleju.

Dział III.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

Rozdział 5
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2-4:

1) pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

2) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów zielonych;

4) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na drogach publicznych;

5) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

6) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z papieru;

7) pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe z uwzględnieniem pojemności uzależnionej od przewidywanej ilości odpadów.

2. Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w szczelnych workach w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ich ilości.

3. Dopuszcza się stosowanie pojemników siatkowych do zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych.

4. Dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego gromadzenia:

1) odpadów opakowaniowych ze szkła;

2) odpadów zielonych w zabudowie jedno-, wielorodzinnej i "mieszanej".

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o pojemności od 0,08 m3na gospodarstwo domowe,

b) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o pojemności od 0,24 m3;

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych - pojemniki o pojemności od 0,08 m3;

3) na terenie nieruchomości "mieszanych" - pojemniki o pojemności od 0,08 m3.

2. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu tygodniowych wskaźników nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych:

1) nieruchomości zamieszkałe - co najmniej 0,04 m3/mieszkańca/tydzień;

2) obiekty edukacyjne - szkoły, uczelnie - co najmniej 0,007 m3/osobę/tydzień;

3) żłobki, przedszkola - co najmniej 0,012 m3/miejsce/tydzień;

4) lokale gastronomiczne (z ogródkami przylokalowymi) - co najmniej 0,015 m3/miejsce konsumpcyjne/tydzień;

5) obiekty handlowe - co najmniej 0,01 m3/pracownika/tydzień;

6) zakłady produkcyjne, przemysłowe, rzemieślnicze, biura, urzędy, instytucje - co najmniej 0,01 m3/pracownika/tydzień;

7) szpitale - co najmniej 0,13 m3/łóżko/tydzień;

8) hotele i inne obiekty noclegowe - co najmniej 0,02 m3/miejsce/tydzień;

9) ogródki działkowe - co najmniej 0,015 m3/działkę/tydzień w okresie wegetacyjnym, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów;

10) cmentarze - co najmniej 7 m3/ha/tydzień.

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła i odpadów zielonych:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o pojemności od 0,08 m3. Dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,06 m3,

b) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o pojemności od 1,1 m3. Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe. Dopuszcza się dla odpadów zielonych stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,12 m3;

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych - pojemniki o pojemności od 0,12 m3;

3) na terenie nieruchomości "mieszanych" - pojemniki o pojemności od 0,12 m3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,06 m3.

2. Na terenie nieruchomości dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów zielonych, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

§ 10. Na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku publicznego, w tym na skwerach i w parkach należy ustawiać kosze lub pojemniki uliczne o pojemności od 0,025 m3do 0,070 m3, wyposażone we wkłady metalowe lub worki foliowe ułatwiające opróżnianie.

§ 11. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda", wyposażone zostaną w pojemniki o pojemności od 1,1 m3.

Rozdział 6
Wymagania techniczne dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§ 12. 1. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) lub spełniać wymagania Polskich Norm.

2. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być oznakowane w sposób określający rodzaj gromadzonego odpadu oraz odpowiadać wymaganiom stawianym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858) i utrzymane w następującej kolorystyce:

1) zielony - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła;

2) żółty - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, z metali i opakowania wielomateriałowe;

3) niebieski - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone.

3. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być udostępniane przez właściciela nieruchomości celem ich trwałego oznakowania, na potrzeby identyfikacji pojemnika i monitorowania ilości odbieranych odpadów komunalnych.

Rozdział 7
Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych

§ 13. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

2) pojemniki należy ustawić w granicach nieruchomości której służą, w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń;

3) pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień mieszkańcom nieruchomości lub osobom trzecim.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi lub mienia.

3. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach, placach zabaw.

§ 14. Właściciel nieruchomości zapewnia firmie wywozowej swobodny dostęp do szczelnego zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, umożliwiając jego opróżnienie przez pojazd asenizacyjny bez narażania na szkodę ludzi lub mienia.

Rozdział 8
Standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 15. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych;

2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia do przepełnienia pojemników;

3) zamykanie pojemników.

2. Pojemniki winny być poddawane, co najmniej dwa razy w roku, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione istotnych elementów wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu identyfikującego pojemnik, należy niezwłocznie powiadomić podmiot zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

5. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać w czystości i porządku poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia, usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, a w razie konieczności - dezynfekcję tych miejsc.

Rozdział 9
Pozostałe postanowienia

§ 16. Wykonawcy robót budowlanych na terenie budowy są zobowiązani do:

1) wyposażenia budowy w pojemniki na odpady komunalne;

2) zapewnienia wymaganej odrębnymi przepisami ilości przenośnych toalet;

3) utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4) uprzątnięcia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po jego zanieczyszczeniu;

5) oczyszczenia wjazdu i wyjazdu z terenu budowy, jeżeli występuje taka potrzeba.

§ 17. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym, prowadzone targowiska, giełdy itp.- powinni wypełniać obowiązki, o których mowa w niniejszym dziale oraz zobowiązani są do:

1) wyposażenia miejsca wydarzenia w wymaganą odrębnymi przepisami ilość pojemników na odpady komunalne;

2) zapewnienia, wymaganej odrębnymi przepisami, ilości przenośnych toalet publicznych;

3) utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4) uprzątnięcia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy;

5) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.

§ 18. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz innych odpadów w tym z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się wrzucania do koszy i pojemników ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności gospodarczej.

Dział IV.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

Rozdział 10
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 19. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych, z nieruchomości "mieszanych" - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) selektywnie zbierane szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) odpady zielone - zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę Białystok, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo przyjęty;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę Białystok, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo przyjęty;

5) na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na tydzień w sezonie jesienno - zimowym i 3 razy na tydzień w sezonie wiosenno - letnim;

6) z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym, lub z targowisk, giełd itp. - pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

§ 20. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, powinno odbywać się z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia, uzależnioną od pojemności zbiornika i ilości nieczystości ciekłych.

§ 21. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one zagospodarowywane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Rozdział 11
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi

§ 22. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach i przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok;

2) odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulaturę, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe należy dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda";

3) pozostałe odpady z papieru, tworzyw sztucznych i metali należy przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4) opakowania ze szkła należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok;

5) pozostałe odpady ze szkła należy przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

6) odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok lub przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, lub zagospodarowywać w kompostownikach;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok lub przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w innych źródłach niż gospodarstwa domowe należy przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

9) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach lub przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

10) zużyte baterie i akumulatory powstajace w gospodarstwach domowych należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie placówek oświatowych, handlowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urzędów i instytucji lub przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstajacy w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, lub przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok;

12) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych należy gromadzić w zamówionym pojemniku i indywidualnie zlecić odbiór podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie, jako usługę komercyjną lub samodzielnie dostarczyć do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

14) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub indywidualnie zlecić odbiór podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie jako usługę komercyjną;

15) inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości:

1) zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez firmę wywozową i dostarczane do stacji zlewnej;

2) właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych;

3) zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;

4) przenośne toalety publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producentów, utrzymywane w czystości, dezynfekowane i opróżniane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.

Dział V.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 23. 1. Gospodarka odpadami w Mieście Białystok opiera się na, wskazanym w WPGO, Centralnym Regionie gospodarki odpadami. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, winny być przekazywane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, do RIPOK-ów wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykonania WPGO.

3. W przypadku wystąpienia awarii RIPOK, uniemożliwiającej odbieranie odpadów wskazanych w ust. 1, odpady te powinny być przekazywane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykonania WPGO.

Dział VI.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 24. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.

2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad zwierzętami domowymi należy:

1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi. Zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający ich opuszczenie;

2) w miejscach publicznych - prowadzenie psów na uwięzi;

3) prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;

4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia i w miejscach mało uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, za wyjątkiem psów wymienionych w pkt. 3. Na wezwanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości spowodowanych przez zwierzęta do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne;

6) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także wyeliminowanie uciążliwości dla otoczenia;

7) przekazywanie padłych zwierząt domowych specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Padłe zwierzęta nie mogą być gromadzone z odpadami komunalnymi.

3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt. 1 - 5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta domowe wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dział VII.
ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 25. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: przeznaczonych do użytku publicznego, o zabudowie wielorodzinnej, o zabudowie jednorodzinnej na działkach o powierzchni do 1000 m2.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy Akcentu ZOO.

3. Na pozostałych terenach miasta nie wymienionych w ust. 1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własny użytek, jeżeli nie pogarsza to warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powoduje zanieczyszczeń środowiska i innych uciążliwości.

4. Padłe zwierzęta gospodarskie winny być przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia i nie mogą być gromadzone z odpadami komunalnymi.

Dział VIII.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 26. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni. Na terenach ogólnodostępnych w przypadku wzrostu populacji gryzoni na określonym obszarze miasta, prezydent podejmuje decyzję o nakazie przeprowadzenia deratyzacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe