Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/477/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynka" w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Jedynka" w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "i" art. 40 ust. 1 w związku z art. 92. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281), art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1576, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r.,poz.1456,1530 i 1548), art.180 pkt 2, art. 229 ust. 3 oraz art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz. U.z 2013 r.,poz.135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynka" w Białymstoku na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Jedynka" w Białymstoku.

§ 2. 1. Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynka" w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do czasu wydania regulaminu, zarządzeń i udzielenia pełnomocnictw na podstawie upoważnień zawartych w statucie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zachowują moc dotychczasowy regulamin, zarządzenia i pełnomocnictwa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVIII/696/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku i nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynka" w Białymstoku zmieniona uchwałą Nr LVII/736/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.(Dz. Urz. Woj. Podl., 196,poz.1902; z 2010.Nr 185,poz.2303).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/477/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 lutego 2013 r.

STATUT
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ "JEDYNKA"
W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 8, zwana dalej POW "Jedynka", jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2. 1. POW "Jedynka" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, zapewniając dziecku całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspokajając jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniając korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

2. POW "Jedynka" pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

§ 3. POW "Jedynka" jest placówką przeznaczoną na pobyt 30 dzieci w wieku od 7 lat.

§ 4. 1. Objęcie dziecka instytucjonalną formą pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości.

2. Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może pozostać w placówce, za zgodą dyrektora, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli spełnia warunki określone w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( (Dz.U. z 2013 r., poz. 135).

Rozdział 2
CELE I ZADANIA POW "JEDYNKA"

§ 5. Do zadań POW "Jedynka" należy zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb dziecka, a także zapewnianie korzystania z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

a) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

b) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

c) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

d) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

e) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

f) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

g) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

h) przygotowuje dzieci do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

i) w pracy z usamodzielniającym się wychowankiem pracownicy placówki stosują metodę mentoringu,

§ 7. Zadania, o których mowa w § 5 i 6 POW "Jedynka" realizuje we współpracy z: sądem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, rodziną, asystentem rodziny, z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 8. POW "Jedynka" w celu wspierania funkcji opiekuńczej rodziny współpracuje z podmiotami innymi niż wymienione w § 7, m.in. z pracodawcami, mediami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym.

Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POW "JEDYNKA"

§ 9. 1. Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynka" kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Placówki.

2. Dyrektora POW "Jedynka" zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.

3. Dyrektor POW "Jedynka" działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

4. Dyrektor POW "Jedynka" dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w placówce.

5. W celu realizacji zadań statutowych POW "Jedynka", Dyrektor POW "Jedynka", jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 10. Do POW "Jedynka", dzieci kieruje Miasto Białystok przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 11. 1. Całodobowy pobyt dzieci w POW "Jedynka" jest odpłatny.

2. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt dziecka w POW "Jedynka" regulują odrębne przepisy.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną POW "Jedynka", a także specyfikę, zakres sprawowanej opieki oraz liczbę miejsc wskazanych w § 3 statutu, określa regulamin organizacyjny POW "Jedynka", opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, koordynującym sprawy związane z funkcjonowaniem placówki, a zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku

§ 13. Pełna nazwa POW "Jedynka" używana na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. brzmi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" w Białymstoku, ul. Słonimska 8; 15-028 Białystok.

§ 14. 1. W POW "Jedynka" działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

2. Szczegółowe zasady działania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka określa regulamin organizacyjny POW "Jedynka".

§ 15. 1. Dzieci przebywające w POW "Jedynka" mogą tworzyć samorząd. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi POW "Jedynka" wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania POW "Jedynka".

2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w POW "Jedynka".

3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w POW "Jedynka".

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16. 1. POW "Jedynka" prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej POW "Jedynka" jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

3. POW "Jedynka" posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Dyrektor POW "Jedynka" i Główny Księgowy odpowiadają za gospodarkę finansową POW "Jedynka".

Rozdział 5
MIENIE POW "JEDYNKA"

§ 17. Mienie POW "Jedynka" jest mieniem Miasta Białystok.

Rozdział 6
NADZÓR NAD PLACÓWKĄ

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością POW "Jedynka" sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

2. Nadzór nad jakością działalności oraz jakością usług świadczonych przez POW "Jedynka" w oparciu o obowiązujące standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Dyrektor POW "Jedynka" ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 20. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 22. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynka" w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynka" w Białymstoku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe