Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/147/13 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego w 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) Rada Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego:

1) rower wodny lub skuter wodny:

a) za usunięcie - 52 zł,

b) za każdą dobę jego przechowywania - 16 zł.

2) poduszkowiec:

a) za usunięcie - 104 zł,

b) za każdą dobę jego przechowywania - 32 zł.

3) statek o długości kadłuba do 10 m:

a) za usunięcie - 125 zł,

b) za każdą dobę jego przechowywania - 52 zł.

4) statek o długości kadłuba do 20 m:

a) za usunięcie - 156 zł,

b) za każdą dobę jego przechowywania - 104 zł.

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m:

a) za usunięcie 208 zł,

b) za każdą dobę jego przechowywania - 156 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Małachowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe