Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 314/XXXVI/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 w terminie do 31 maja 2013 r.

§ 3. 1. Deklaracje mogą być przesłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc Uchwała nr 300/XXXIV/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314/XXXVI/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314/XXXVI/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe