Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/121/13 Rady Gminy Białowieża

z dnia 29 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/165/10 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białowieża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r.poz. 153) oraz art. 30 ust. 1, 6, 6a, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821;z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908 i poz.1544 ), w związku z § 5, § 6, § 7, § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; zm. z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885; z 2011 r. Nr 161, poz. 967; z 2012, poz. 790), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/165/10 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białowieża wprowadza się następujące zmiany:

1. 1) w Rozdziale 5 § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę. Przepis ten nie dotyczy łączenia grup ( np. na lekcji wychowania fizycznego, religii)".

2) ust. 4 otrzymuje nr ust. 5,

3) ust. 5 otrzymuje nr ust. 6.

2. w Rozdziale 8 w § 10 ust. 2: pkt 1 otrzymuje brzmienie: "przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł",

pkt 2 otrzmuje brzmienie: "przy dwóch osobach w rodzinie - 20 zł",

pkt 3 otrzmuje brzmienie: "przy trzech osobach w rodzinie - 30 zł",

pkt 4 otrzymuje brzmienie: "przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 40 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe