Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/152/2013 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milejczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz.153) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21 i poz.228) Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milejczyce stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVII/140/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milejczyce" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się: w ust.1 pkt.6, ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5

2) skreśla się § 5

3) w § 8 dodaje się:

a) ust.6 w brzmieniu: "Odpady ulegające biodegradacji mogą być zbierane i gromadzone w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości, na której powstały z zastrzeżeniem, że nie będą one powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości"

b) ust.7 w brzmieniu: "Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych zapewni Gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe