Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 23 kwietnia 2013r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudka przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudka przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.

3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 8, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 8

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowania nie przeprowadzono.

4. Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1 KWW NASZE PODLASIE:

a) ZAPISEK Kazimierz;

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe