Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX.135.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 45.831 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 145.842 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 100.021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 10.136.290 zł

- z tego: bieżące 9.500.764 zł, majątkowe 635.526 zł

2) Plan wydatków ogółem: 9.418.290 zł

- z tego: bieżące 8.342.084 zł, majątkowe 1.076.206 zł

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.135.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.135.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.135.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX.135.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe