Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 146/13 Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 11 Uchwały Nr XX/170/12 Rady Gminy Narewka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2013, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.813.781 zł w tym:

- dochody bieżące : 13.485.449 zł

- dochody majątkowe: 12.328.332 zł,

2) wydatki ogółem : 26.444.817 zł w tym:

- bieżące : 11.366.436 zł

- majątkowe: 15.078.381 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 26 marca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

bieżące

852

Pomoc społeczna

370 704

17 756

388 460

85206

Wspieranie rodziny

0

17 722

17 722

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

17 722

17 722

85295

Pozostała działalność

18 000

34

18 034

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

18 000

34

18 034

bieżące razem:

12 301 285

17 756

12 319 041

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

25 000

0

25 000

majątkowe razem:

12 238 523

0

12 238 523

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 081 682

0

8 081 682

własne razem:

24 539 808

17 756

24 557 564

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 199 366

0

8 199 366

zlecone razem:

1 163 533

0

1 163 533

porozumienia jst razem:

92 684

92 684

Ogółem:

25 796 025

17 756

25 813 781

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 17.756 zł w tym:

- 34 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.66.2013.MA z dnia 28 lutego 2013r z przeznaczeniem na dożywianie

- 17.722 zł podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. PS-I.042.1.2013.MO z dnia 22 marca 2013r z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 26 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 895 798

0

1 895 798

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

465 357

0

465 357

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000

1 080

3 080

4260

Zakup energii

176 150

-39 180

136 970

4270

Zakup usług remontowych

0

15 000

15 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

150

100

250

4300

Zakup usług pozostałych

2 500

20 000

22 500

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0

3 000

3 000

600

Transport i łączność

1 781 925

0

1 781 925

60004

Lokalny transport zbiorowy

0

4 400

4 400

4300

Zakup usług pozostałych

0

4 400

4 400

60016

Drogi publiczne gminne

1 670 425

-4 400

1 666 025

4270

Zakup usług remontowych

36 922

-4 400

32 522

630

Turystyka

1 344 546

0

1 344 546

63095

Pozostała działalność

1 344 546

0

1 344 546

4270

Zakup usług remontowych

0

500

500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000

-500

1 500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

267 732

0

267 732

75412

Ochotnicze straże pożarne

256 645

-2 000

254 645

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

-2 000

48 000

75495

Pozostała działalność

2 000

2 000

4 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

2 000

4 000

801

Oświata i wychowanie

3 678 909

0

3 678 909

80101

Szkoły podstawowe

2 088 372

-4 231

2 084 141

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

103 000

7 887

110 887

4260

Zakup energii

135 000

-938

134 062

4430

Różne opłaty i składki

12 000

-12 000

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

107 622

820

108 442

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

140 407

405

140 812

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 950

405

8 355

80110

Gimnazja

640 533

3 826

644 359

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 200

3 826

36 026

80195

Pozostała działalność

422 249

0

422 249

4300

Zakup usług pozostałych

25 081

-1 000

24 081

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0

1 000

1 000

852

Pomoc społeczna

686 128

17 756

703 884

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000

0

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

200

200

4300

Zakup usług pozostałych

500

-200

300

85206

Wspieranie rodziny

30 000

17 722

47 722

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 012

14 824

35 836

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 822

2 535

6 357

4120

Składki na Fundusz Pracy

515

363

878

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 985

0

13 985

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 907

-27

6 880

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 526

27

2 553

85219

Ośrodki pomocy społecznej

219 792

0

219 792

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

148 690

-1 419

147 271

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 600

1 419

12 019

85295

Pozostała działalność

45 375

34

45 409

3110

Świadczenia społeczne

43 999

34

44 033

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

132 410

0

132 410

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

132 310

0

132 310

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 200

511

7 711

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

-511

489

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 962 798

0

5 962 798

90095

Pozostała działalność

3 268 593

0

3 268 593

4270

Zakup usług remontowych

10 000

-1 000

9 000

4430

Różne opłaty i składki

10 000

1 000

11 000

Razem własne:

25 154 488

17 756

25 172 244

Razem zlecone:

1 163 533

0

1 163 533

Razem porozumienia jst:

109 040

0

109 040

Ogółem

26 427 061

17 756

26 444 817

Zmiany w palnie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe